Treball de Recerca

EXEMPLES DE TREBALLS
Batxillerat d'Arts. IES Castell d'Estela d'Amer

 

Aquí teniu uns quants exemples de treballs. Les temàtiques són de diferents camps de l'àmbit artístic, des de l'arquitectura, l'urbanisme o el cartellisme, fins a la fotografia, el còmic, la publicitat, la pintura i el cinema. Tots els treballs han estat realitzats per alumnes del Batxillerat d'Arts de l'IES Castell d'Estela d'Amer. De cada un podeu obtenir una petita explicació en la qual s'especifiquen els objectius de la recerca, els passos realitzats i el resultat final obtingut, així com unes imatges representatives del tema.
 


    Anàlisi del disseny d'ampolles de colònies
 
    Estudi de les inscripcions de les llindes de les Planes d'Hostoles
 
     Disseny i història de la revista Tal com sona al llarg de 20 anys d'existència
 
     Gestació i anàlisi del disseny del complex lúdic termal Magma
 
     Joaquim Farjas i Companys (1895-1935). El pintor poeta
 
     Veure per beure. Anàlisi dels anuncis de begudes refrescants
 
     Estudi dels elements arquitectònics de les masies del municipi d'Amer
 
     Disseny d'un parc infantil
 
     Les pel·lícules de terror i allò que perceben els joves
 
     Actituds davant l'esport. Anàlisi de la publicitat de dues marques esportives
 
     Anàlisi de tres models històrics de cadires. Realització d'un nou disseny
 
     El cartellisme a Amer. Història dels cartells de les festes del poble
 
     Estudi de la iconografia del diable
 
     Els masos remences de la Vall d'Hostoles
 
     Estudi i recreació del claustre del monestir de Santa Maria d'Amer
 EXPLICACIÓ DELS TREBALLS


 ANÀLISI DEL DISSENY D'AMPOLLES DE COLÒNIA
Autora:
Neus Roca, curs 2000-2001

       

Descripció: Treball que analitza el disseny de les ampolles de colònies per al públic femení disponibles en el mercat.


Objectius de la recerca
-Fer un anàlisi acurat de les formes de les ampolles de colònies dirigides al públic femení per a veure quines són les referències i estils dominants.
-Veure d'on provenen els referents utilitzats i quines idees susciten.
-Veure quins són els valors que s'afegeixen al producte (la colònia) a través de les diferents tendències de disseny.
-Veure com aquests valors es relacionen amb determinades gustos idees envers les dones.

Elaboració de la recerca
-Es van definir els termes exactes de la recerca i es restringir el sector de productes que es volia analitzar (colònies per a un públic femení adult que eren presents al mercat en aquell moment).
-Seguidament es començaren a recollir els objectes elements d'estudi: ampolles de colònies (s'obtenien buides a través de diferents botigues especialitzades en aquests productes).
-També es recolliren catàlegs, anuncis o d'altra mena de fulletons informatius i de propaganda per a veure com hi apareixien les ampolles de colònia, quina imatges es donava dels diferents dissenys i què es destacava del producte. Aquesta informació havia de donar elements per a després treure conclusions de l'anàlisi.
-Es començà a analitzar les ampolles. Primer es marcaren una sèrie d'elements que es podien analitzar: forma del cos de l'ampolla, materials, tractament de la superfície de l'ampolla, característiques d'altres elements (peu, tap, difusor...), relació de les formes amb un determinat estil, referències formals a les que ens recorda...
-A partir d'aquí es feu una fitxa per cada ampolla. Un cop analitzades les diferents ampolles es podia pensar en extreure una classificació general. En aquesta cas la classificació es feu en funció de les referències formals que s'utilitzaren.
-Es determinaren els diferents grups i s'intentà treure conclusions del com s'utilitzaven els referents, perquè, amb quines intencions de màrqueting, sobre quines idees i valors, etc.
-Aquests elements eren relacionats amb algunes idees que es tenen al voltant de les dones (preferències, gustos, sensibilitats, valors...)
-Finalment es treien unes conclusions generals (sobre grup de disseny predominants, sobre les tendències formals del disseny d'aquella temporada, entre d'altres.)

Resultat final

El recull de procés de treball i del resultat de la recerca estava format per un dossier dividit en els següents apartats:
-Introducció general sobre el disseny d'ampolles de colònies i la importància del continent, l'embolcall i les estratègies de màrqueting en aquest tipus de producte.
-Explicació sobre les finalitats de l'anàlisi, el procés de realització i la metodologia emprada.
-Explicació sobre cada un dels grups de referències que s'havien detectat en els disseny (referents naturals, geometria, el cos humà, arquitectures, tresors o joies...). Cada explicació s'il·lustrava amb algun disseny, se'n remarcaven les característiques principals i les idees que aquests tipus de dissenys suscitaven.
-Finalment es treia una conclusió dels dissenys dominants i es donaven unes quantes raons sobre el perquè i les implicacions del seu ús.
-A l'annex s'hi adjuntaven les fitxes de les diferents ampolles analitzades.
 ESTUDI DE LES INSCRIPCIONS DE LES LLINDES
DE LES CASES DE LES PLANES D'HOSTOLES

Premi Cirit 2000
Autora:
Clara Oliu, curs 1999-2000

 
 

Descripció: Anàlisi de les característiques de les inscripcions en les llindes de pedra de les cases del poble de les Planes d'Hostoles. Les formes, característiques i elements que apareixien en les llindes eren relacionats amb la història del poble, amb l'arquitectura de les cases i amb aspectes de caràcter social i religiós. El treball es complementava amb una anàlisi gràfica del contingut de les inscripcions i amb una explicació interpretativa del seu contingut.


Objectius de la recerca
-Fer un recull fotogràfic i gràfic de les llindes amb inscripcions i de les cases on s'ubiquen.
-Analitzar les característiques de les llindes, el contingut i les característiques gràfiques de les inscripcions.
-Datar-les i documentar-les històricament.
-Analitzar les característiques bàsiques d eles llindes i relacionar-les amb aspectes relatius a: la tipografia i el disseny arquitectònic, la història del poble, els costums, la religió, entre d'altres.

Elaboració de la recerca
-Documentació fotogràfica de totes les llindes i de les cases on s'ubiquen.
-Recerca d'informació sobre les inscripcions sobre pedra i les llindes per a tenir un coneixement base que permeti fer l'anàlisi de les diferents llindes.
-Recerca d'informació sobre la història del poble que després podrà ser relacionada amb la datació i característiques de les llindes i les inscripcions.
-Elaboració d'un a fitxa amb els paràmetres que es volen analitzar de cada una de les llindes.
-Realització d'una fitxa per cada una de les llindes.
-Recerca d'informació que complementi l'anàlisi de les llindes i que permeti fer una interpretació de les seves característiques: informació obtinguda dels mateixos propietaris, de tradicions i costums locals.
-Per a fer l'anàlisi del contingut de les inscripcions, la seva composició gràfica i els signes fou necessari documentar-se sobre el tipus de tipografies utilitzats, l'ús de determinats símbols (creus, ornaments o d'altres), les cites en llatí.
-Després de realitzar la fitxa i una explicació interpretativa de cada una de les llindes, es realitzà unes conclusions on s'hi exposaven els elements més importants extrets de l'anàlisi.

Resultat final

-Introducció: objectius d ela proposta, procés d'elaboració del treball i continguts del dossier.
-Explicació genèrica sobre la història de les llindes i sobre les llindes de les cases de Les Planes d'Hostoles.
-Conjunt de fitxes de cada una de les llindes i explicació de les mateixes on s'hi inclouen puntualitzacions sobre la tipografia, la història i els costums del poble, el contingut, els símbols o les marques que apareixen a les llindes, entre d'altres. Les fitxes s'acompanyen d'una fotografia de la llinda i de la casa.
-Diferents plànols del poble que indiquen les diferents datacions de les llindes. Els plànols són transparents i estan sobreposats. Es pot veure la imatge en conjunt de totes les cases que disposen de llindes o un per un per segles.
-Conclusió final on es fa una valoració del moment històric del qual es preserven més llindes, del predomini de determinades grafies i composicions gràfiques, de la presència de marques i símbols, de les cites en llatí, entre d'altres.
-El treball també s'il·lustra amb alguns dibuixos de les grafies i símbols que apareixen a les llindes. DISSENY I HISTÒRIA DE LA REVISTA TAL COM SONA
DURANT ELS SEUS 20 ANYS D'EXISTÈNCIA
Autora:
Sara Buixeda, curs 2003-2004

    

Descripció: El treball analitza el contingut i el disseny dels 60 números de la revista de l'IES Castell d'Estela d'Amer Tal com sona realitzats durant els seus 20 anys d'existència.


Objectius de la recerca
-Fer balanç dels continguts que durant els vint anys ha ofert la revista.
-Descriue els canvis que en la part formal aquesta ha anat experimentat: disseny de les pàgines interiors, disseny de la portada, procediments i materials gràfics emprats.
-Relacionar aquests aspectes amb la història de la revista i amb aspectes de la història de l'institut.

Elaboració de la recerca
-Es va realitzar un estudi de la part formal de la revista revisant cada un dels números.
-Es va realitzar una explicació dels canvis detectats en aquest sentit.
-Posteriorment es van establir una sèrie de paràmetres per a detectar quins havien estat els continguts de la revista.
-Un cop els paràmetres marcats es van revisar tots els números i es van anar localitzant els temes, el tractament, les seccions, etc.
-D'aquesta informació se'n van fer gràfiques i també comentaris valoratius.
-Finalment tota la informació obtinguda es mirar de relacionar tímidament amb aspectes externs a la revista.

Resultat final

Dossier explicatiu i tríptic on es recullen les portades de les 60 revistes.
 HISTÒRIA DE LA GESTACIÓ I ANÀLISI DEL DISSENY
DEL COMPLEX LÚDIC MAGMA
Autora:
Berta Bayé, curs 2002-2003

Descripció: El moment de gestació d'aquest treball de recerca coincideix amb el moment de construcció del complex lúdic termal Magma de Santa Coloma de Farners. El treball pretén fer un seguiment de la construcció d'aquest complex, analitzar les seves característiques com a centre termal. Aquesta anàlisi se centra en dos elements: el disseny arquitectònic de l'espai i les característiques de la seva propaganda gràfica. Aquesta propaganda es compara amb la propaganda històrica que al llarg del temps ha anat utilitzant el complex termal de poble per a poder analitzar les diferències estètiques i de contingut.


Objectius de la recerca
-Documentar i fer un seguiment de la gestació del complex lúdic termal Magma
-Relacionar aquest complex amb la presència històrica de les termes a la mateixa ciutat.
-Fer una anàlisi del disseny arquitectònic del centre.
-Fer una anàlisi de les característiques del logotip i de la propaganda gràfica per a la promoció del centre i comparar-la amb la propaganda que, històricament, s'ha anat generant per a promocionar els centres termals de la població.
-Relacionar les conclusions de l'anàlisi arquitectònica i de la publicitat amb les idees i valors que promou un centre d'aquestes característiques i el públic al que pretén arribar.

Elaboració de la recerca
-Documentació de la construcció del complex
-Recerca d'informació escrita (premsa, document interns...) sobre el centre.
-Entrevistes amb els responsables del centre.
-Obtenció d'informació sobre el projecte arquitectònic (plànols, fotografies dels diferents espais)
-Anàlisi dels diferents espais, de l'estil arquitectònic i dels complements i decoracions.
-Obtenció d'informació sobre la publicitat realitzada per a la difusió del complex. Obtenció d'informació sobre la propaganda realitzada pels complexos termals al llarg del temps.
-Entrevista amb els realitzadors de la propaganda gràfica.
-Anàlisi de la propaganda gràfica. Comparació de la propaganda gràfica actual amb la propaganda històrica de les termes de la població: diferències d'estil, referències, valors que sobre les aigües termals es potencien...

Resultat final

-Introducció històrica sobre les termes.
-Explicació històrica sobre les termes a la població de Santa Coloma de Farners.
-Història de la gestació del complex lúdic termal Magma i característiques d'aquest centre.
-Anàlisi dels espais i de la seva arquitectura.
-Anàlisi de les característiques de la propaganda gràfica utilitzada per a promocionar el centre: tipografies, colors, utilització que es fa de les fotografies, etc. Interpretació de les idees que aquesta propaganda suscita.
-Comparació amb la propaganda històrica dels centres que han precedit el Magma: diferència d'estils, de referents, de tipografies, diferències dels discurs que sobre les aigües termals aquests promouen.
-Resum conclusiu dels aspectes importants del treball.
JOAQUIM FARJAS I COMPANYS (1895-1935). EL PINTOR POETA
Premi Cirit 2003
Premis Salvador Reixac 2003

Autora:
Nonna Targa, curs 2002-2003

Descripció: El treball fa un recull, catalogació i documentació exhaustiva de l'obra del pintor Joaquim Farjas i Company, que treballà a Olot durant les dues dècades precedents a la guerra civil.


Objectius de la recerca


Elaboració de la recerca


Resultat final
VEURE PER BEURE.
ANÀLISI DELS ESPOTS DE BEGUDES REFRESCANTS
Autora:
Àlex Casas, curs 2004-2005

 

Descripció: El treball analitza els espots televisius de begudes refrescants per a veure quins recursos tècnics i narratius utilitzen per a vendre aquests productes, què ens expliquen dels productes i quines idees i valors difonen.


Objectius de la recerca
-Fer un recull dels espots publicitaris de refrescos que apareixen durant l'estiu a la televisió.
-Analitzar els recursos visuals i audiovisuals que utilitzen per a fer propaganda del producte.
-Veure quines estratègies narratives utilitzen.
-Analitzar les idees i valors implícits en els anuncis.
-Valorar quina informació es proporciona sobre els productes i quines connotacions se'ls vol aportar.
-Analitzar les estratègies publicitàries utilitzades.

Elaboració de la recerca
-Centrar la recerca escollint un segment o un gènere publicitari concret.
-Fer un recull d'espots de begudes refrescants i classificar-los.
-Documentar-se teòricament sobre estratègies publicitàries i sobre la lectura i anàlisi d'anuncis.
-Establir una fitxa i un guió per a analitzar cada espot.
-Fer la fitxa de cada espot i analitzar tots els aspectes que s'han seleccionat en el guió.
-Un cop tots els espots analitzats, buscar elements per a fer una anàlisi general sobre els espots d'aquests tipus de productes que ens permetran establir les conclusions finals.
-Escriure les conclusions finals.
-Ordenar tot el material escrit per a l'informe final de la recerca.
-Ordenar el material videogràfic utilitzat.

Resultat final

Dossier amb els continguts següents:
-Introducció sobre la publicitat i els espots televisius.
-Explicació sobre el tipus de recerca realitzada i la metodologia utilitzada.
-Fitxes i anàlisi de tots els espots il.lustrats amb alguns dels seus fotogrames.
-Anàlisi general de tots els espots
-Conclusions de la recerca

Cinta de vídeo amb els espots utilitzats

 ESTUDI TIPOLÒGIC DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
DE LES MASIES DEL MUNICIPI D'AMER
Autora:
Sandra Cullel, curs 1997-1998

 

Descripció: Aquest estudi està compost per un recull fotogràfic de les masies properes al nucli d'Amer i d'una anàlisi de les tipologies arquitectòniques predominants en les cases de pagès d'aquesta zona.


Objectius de la recerca
-Fer un recull fotogràfic de les masies properes al nucli d'Amer.
-Analitzar les tipologies arquitectòniques predominants en aquesta zona.
-Veure les característiques de diferents elements arquitectònic i la seva utilització en aquestes cases.

Elaboració de la recerca
-Recerca d'informació sobre l'arquitectura de cases de pagès a Catalunya i d'altres estudis semblants realitzats en d'altres zones.
-Localització de les masies objecte de l'estudi. Realització de fotografies de diferents vistes i elements de les cases i de la seva ubicació.
-Recerca d'informació sobre les masies: nom, datació...
-Determinació dels diferents paràmetres arquitectònics que es volen analitzar.
-Anàlisi de cada una de les masies: elaboració de dibuixos (plantes, alçats i d'elements arquitectònics) que permetin i il·lustrin l'anàlisi.
-Explicació de les característiques bàsiques que determinen l'arquitectura d'aquestes masies.

Resultat final

Dossier amb el següent contingut:
-Introducció sobre el municipi.
-Explicació i mapa indicatiu de les masies d'aquesta zona.
-Descripció dels elements arquitectònics que s'analitzaran de les masies.
-Explicació de l'arquitectura de cada una de les masies (fitxa, fotografies, dibuixos de vistes o elements arquitectònics, explicació detallada de les característiques arquitectòniques).
-Text conclusiu on es fa un repàs de l'arquitectura i els elements arquitectònics dominants en aquesta zona i es comparen amb d'altres tipologies de masies.
 DISSENY D'UN PARC INFANTIL
Autora:
Montse Sanahuja, curs 2002-2003

Descripció: El treball consta de dues parts. La primera és una recerca d'informació i documentació sobre diferents parcs infantils i l'anàlisi i valoració de les seves característiques. En la segona, s'experimenta amb els elements que es creuen pertinent i amb les conclusions obtingudes de l'anàlisi realitzat en la primera part i es proposa un nou disseny de parc infantil.


Objectius de la recerca
-Fer un recull de diferents elements, normatives i exemples de parcs infantils.
-Crear un disseny experimental de parc infantil després d'haver analitzat, contrastat i valorat d'altres parcs infantils.
-Portar a terme tot el procés de disseny i definició del parc infantil (ideació, definició dels elements, realització de plànols, ubicació en l'espai i realització d'una maqueta).

Elaboració de la recerca
-Recerca d'informació sobre parcs infantils (mobiliari, normativa...)
-Visitar diferents parcs infantils: fotografiar-los, fer-ne una descripció sobre el terreny i buscar-ne informació.
-Observar i anotar els usos que en fan els visitants.
-Ordenar la informació obtinguda.
-Fer una descripció i una valoració dels diferents parcs infantils documentats.
-Escriure una valoració de tots els elements treballats fins al moment que servirà d'orientació per a fer una nova proposta de parc infantil.
-Idear el nou parc infantil. Escollir l'espai d'ubicació i obtenir-ne un plànol.
-Realitzar els dibuixos plànols corresponents.
-Finalment construir una maqueta del parc.

Resultat final

-Dossier amb la documentació buscada i els exemples comentats.
-Dossier explicatiu de la nova proposta: croquis, plànols, explicacions.
-Maqueta del projecte proposat.
 ANÀLISI D'UNA PEL·LÍCULA DE TERROR.
LES PORS QUE PERCEBEN ELS JOVES
Autora:
Cristina, curs 2000-2001

Descripció: A través de l'anàlisi d'una pel·lícula de terror El resplandor (Stanley Kubrick, 1980) i dels elements que la gent jove veu i experimenta amb el seu visionat es pretén fer una anàlisi dels elements que utilitza la pel·lícula per a generar por i una aproximació a les idees que sobre la por tenen la gent jove.


Objectius de la recerca
-Veure quines referències utilitza la pel·lícula per a generar por entre el públic.
-Veure quins recursos visuals s'utilitzen per a la mateixa finalitat.
-Veure de quin tipus de pors parla la pel·lícula.
-Analitzar quina interpretació fa la gent jove sobre les pors que suscita el film.
-Comparar aquestes pors amb la seva noció de la por i amb els fets o coses que els provoquen aquest estat anímic.

Elaboració de la recerca
-Documentació d'informació sobre la por, per a adquirir elements que ajudessin a desenvolupar el treball i a analitzar la pel·lícula.
-Selecció de la pel·lícula que es volia analitzar i comentar amb gent jove (es seleccionar una pel·lícula important dins del gènere de terror i allunyada en el temps, per a evitar que els entrevistats ja l'haguessin vist, i per comprovar si alguns elements relacionats amb la por es mantenien al llarg del temps o havien perdut elements de referència i capacitat d'impacte).
-Recerca d'informació sobre la pel·lícula.
-Anàlisi de la pel·lícula: argument, desenvolupament narratiu, personatges, espais, recursos audiovisuals emprats.
-Determinar tots aquells elements de la pel·lícula que ajuden a crear incertesa i sensació de por.
-Veure quins referents i elements simbòlics s'utilitzen per a reforçar el sentiment de por: referències a contes, a figures o elements mítiques (el llop, el laberint...)
-Fer una interpretació i treure conclusions de la pel·lícula.
-Realitzar entrevistes a diferents joves (16-20 anys) per a veure quina noció de por tenen i quins elements els provoquen aquest estat.
-Analitzar quina concepció la reacció del públic jove davant la pel·lícula.
-Treure conclusions sobre la recepció de la pel·lícula i les idees que tenen els joves.

Resultat final

Dossier amb el següent contingut:
-Introducció sobre la recerca
-Introducció sobre el concepte de por i sobre el cinema de terror.
-Introducció sobre la pel·lícula
-Anàlisi dels elements de la pel·lícula
-Anàlisi de les opinions que tenen els joves sobre la pel·lícula.
-Relació de la seva recepció amb les idees que tenen sobre la por.
-Conclusió sobre les pors que perceben els joves i la incidència del cinema en la representació, difusió i potenciació d'aquestes pors.
-Annex amb els resultats de les entrevistes realitzades.

Vídeo amb fragments significatius de la pel·lícula (vídeo que serví per a presentar el treball de recerca davant del tribunal)
 ACTITUDS DAVANT L'ESPORT. ANÀLISI DE LA PUBLICITAT
DE DUES MARQUES D'ARTICLES ESPORTIUS

Autora:
Treball proposat i preparat però finalment no realitzat, curs 2003-2004

Descripció: El treball pretenia analitzar la propaganda de dues marques d'articles esportius per a veure quines idees i quines actituds sobre l'esport promocionaven.


Objectius de la recerca
-Analitzar els recursos visuals emprats en els anuncis gràfics.
-Analitzar el recursos audiovisuals utilitzats en els espots.
-Analitzar les característiques visuals i les estratègies d'altres recursos de màrqueting: banners, pàgines web, bosses, embolcalls o d'altres productes promocionals, publicitat indirecta a través d'esponsoritzacions o presència en programes televisius.
-Treure conclusions sobre les idees que sobre l'esport promouen ambdues marques a través de la seva publicitat.
-Fer una comparació entre ambdues marques.
-Opinions personals sobre les estratègies visuals utilitzades i les idees que es promouen.

Elaboració de la recerca
-Tria de les dues marques esportives objectes de l'estudi.
-Recull de material de les marques (anuncis en revistes, propaganda promocional, espots, etc.)
-Recerca d'informació sobre les dues marques.
-Anàlisi de cada un dels anuncis o elements promocionals.
-Treure conclusions sobre les estratègies que utilitzen i les idees que sobre l'esport utilitzen.
-Escriure un text interpretatiu i valoratiu de cada una de les marques.
-Comparar les dues marques.
-Ordenar la documentació (gràfica i audiovisual) i els textos per a conformar el dossier.

Resultat final

Sense resultat final
 ANÀLISI DE TRES MODELS HISTÒRICS DE CADIRES.
REALITZACIÓ D'UN NOU DISSENY DE CADIRA
Autora:
Raquel Serrà, curs 2002-2003

      

Descripció: En aquest treball s'analitzen tres models de cadires dissenyats al llarg del segle vint: cadires de la casa Batlló dissenyades per Gaudí (1906); cadira B5 de Marcel Breuer (1926); cadires de la sèrie Mirai de Casas dissenyada per Toshiuki Kita (1989). Es fa una anàlisi formal i es relacionen les seves característiques amb aspectes de caràcter artístic, social i econòmic dels seus respectius contextos. A partir de les conclusions obtingudes i dels elements observats en l'anàlisi es proposa un nou disseny de cadira, del qual es mostra tot el procés d'ideació i un prototip a escala reduïda.


Objectius de la recerca
-Analitzar tres models diferents de cadires realitzades al llarg del segle XX.
-Analitzar les seves característiques formals
-Establir relacions entre aquestes característiques i el moment històric en què foren creades (art, societat, economia, indústria)
-Comparar els tres models i treure conclusions de les aportacions que cada un fa en l'àmbit artística i del disseny.
-A partir de les conclusions fer una proposta de disseny de cadira emmarcat en els nostres temps.
-Portar a terme tot el procés de projectació per a desenvolupar el disseny (ideació, argumentació del disseny, realització de plànols, dibuixos i d'un prototip de dimensions reduïdes).

Elaboració de la recerca
-Elecció dels tres models històrics de cadires. S'optà per escollir models de moments diferents que oferissin prou marge per a explicar molts elements directament relacionats amb el seu disseny.
-Recerca d'informació sobre els tres models de cadires, els autors i el context en el que foren creats.
-Realització de l'anàlisi formal de cada un de les cadires.
-Fer una interpretació de les característiques de les cadires relacionant-les amb elements del seu context de creació.
-Comparar les característiques de cada cadira.
-A partir de les conclusions i idees suggerides per l'anàlisi proposar un disseny actual de cadira: establir el seu ús, la seva ubicació, els paràmetres que marcaran el seu disseny...
-Portar a terme tot el procés de projectació.

Resultat final

Dossier compost de:
-Text amb il·lustracions on s'analitzen els tres models històrics de cadires.
-Comparació dels tres models i conclusions de l'anàlisi.
-Explicació del nou model: descripció, argumentació de la proposta, cròquis, representacions en dièdric, descripció dels materials.

Prototip a escala reduïda de la cadira.
 EL CARTELLISME A AMER.
HISTÒRIA DELS CARTELLS DE LES FESTES DEL POBLE
Autora:
Irene Bosch, curs 1999-2000

 

Descripció: El treball fa una anàlisi del disseny gràfic dels cartells de les festes del poble d'Amer. L'anàlisi pretén centrar-se en els aspectes formals dels cartells i relacionar-los amb qüestions de caràcter històric i amb les finalitats comunicatives dels mateixos.


Objectius de la recerca
-Ordenar i documentar els cartells realitzats als llargs dels anys per les festes del poble d'Amer.
-Fer una anàlisi dels aspectes gràfics dels cartells.
-Fer una valoració dels referents que s'han utilitzat per als cartells i treure conclusions sobre el seu ús.
-Fer una lectura històrica dels canvis estètics dels cartells vinculant-los amb factors propis de cada època.
-Fer un petit llibret on es recullin tots els cartells i plantejar un projecte expositiu per a mostrar-los.

Elaboració de la recerca
-Recopilació de tots els cartells arxivats per l'ajuntament, per particulars o d'altres institucions.
-Ordenació i elaboració d'una fitxa descriptiva per a cada un. Els cartells també es fotografien
-Recerca d'informació sobre les festes que all llarg dels anys s'han celebrats al poble.
-Anàlisi dels cartells tenint en compte la festa a la que representen, les característiques formals i estilístiques, els mitjans emprats, els referents utilitzats i les idees mostrades a través del seu disseny.
-Redacció dels diferents textos.
-Elaboració del desplegable i de la proposta expositiva.

Resultat final

Dossier amb el següent contingut:
-Explicació de l'estudi i de la metodologia de treball emprada.
-Introducció sobre les festes del poble i el tipus de cartells que s'han produït en motiu de la seva celebració.
-Plànol dels cartells que s'han anat realitzant, ordenats cronològicament i segons la celebració que representessin.
-Anàlisi de cada un dels cartells: introducció general sobre els aspectes que s'analitzen, imatges de cada cartell amb una fitxa descriptiva i una explicació sobre les seves característiques i el seu contingut.
-Text on es valoren els referents i els estils dominants en els cartells.

Llibret amb indicacions per a una proposta expositiva dels cartells (explicació i dibuixos).

Desplegable amb imatges de tots els cartells col·locades cronològicament. El desplegable es pot consultar com si fos un llibret o desplegar-lo per a mostrar tots els cartells junts.
 ESTUDI DE LA ICONOGRAFIA DEL DIABLE
Autora:
Íngrid Port, curs 2003-2004

      

Descripció: El treball analitza i compara diferents representacions iconogràfiques de la figura del diable al llarg de la història i proposa finalment una interpretació lliure d'aquesta figura.


Objectius de la recerca
-Fer un recull de les representacions del diable en l'art occidental.
-Fer una anàlisi de les formes de representació del diable relacionant-les amb el context en què foren creades.
-Establir un recorregut històric de la representació del diable.
-Fer una proposta final de representació del diable recollint elements del món contemporani que es puguin relacionar amb les idees que es tenen sobre aquesta figura.

Elaboració de la recerca
-Recerca de diferents representacions del diables (consulta de llibres, catàlegs dels fons de museus, visita a museus...)
-Fer una selecció de les representacions del diable que es creguin més representatives i que permetin oferir un recorregut històric.
-Buscar-ne més informació.
-Buscar informació sobre la figura del diable.
-Fer una explicació de les diferents representacions triades remarcant-ne les característiques iconogràfiques, les diferències i relacionant-ho amb alguns paràmetres del context.
-Fer una representació del diable particular, des d'una determinada concepció d'aquesta figura, vinculant-ne a aspectes del món contemporani.

Resultat final

-Dossier una introducció sobre la figura del diable i la seva iconografia. Il·lustracions i explicacions sobre les diferents representacions escollides.
-Representació particular del diable de l'alumne amb text explicatiu sobre la seva proposta.
ELS MASOS REMENCES DE LA VALL D'HOSTOLES
Premi Cirit 2002
Autora: Núria Duran, curs 2001-2002

 

Descripció:


Objectius de la recerca


Elaboració de la recerca


Resultat final
ESTUDI I RECREACIÓ DE L'ESTRUCTURA DEL CLAUSTRE
DEL MONESTIR DE SANTA MARIA D'AMER

Autora: curs 2001-2002

    

Descripció: L'estudi recull informació sobre les característiques arquitectòniques del desaparegut claustre del monestir de Santa Maria d'Amer. A partir d'aquest informació s'intenta fer una recreació a través de diferents sistemes de representació, dibuixant la ubicació i l'estructura del claustre.


Objectius de la recerca
-Buscar informació i documentació històrica per a poder definir les característiques del claustre del monestir.
-Comparar les seves característiques amb d'altres claustres de la mateixa època construïts a Catalunya.
-Verificar la col·locació del claustre i d'altres dependències monacals.
-A partir de la ubicació de l'actual església i de les restes arquitectòniques de la primitiva església romànica fer una sèrie de plànols que determinin la ubicació del monestir i representacions en alçat de la possibles característiques del claustre.

Elaboració de la recerca
-Recerca d'informació sobre el monestir de Santa Maria d'Amer
-Recerca general d'informació sobre monestirs catalans construïts a la mateixa època per a tenir coneixements per a valorar la informació obtinguda sobre el monestir d'Amer.
-Verificar les hipòtesis que plantegen els estudis arqueològics realitzats.
-Començar a fer les representacions en dièdric i en axonomètric de la ubicació i característiques del claustre.
-Realitzar correctament els dibuixos i redactar els textos introductoris i explicatius.

Resultat final

Dossier amb la següent informació:
-Introducció sobre la història del monestir de Santa Maria d'Amer.
-Relació de les característiques del monestir amb les d'altres monestirs de la mateixa època.
-Explicació sobre la ubicació i les característiques de l'antic monestir i del seu claustre.
-Plànols i dibuixos que indiquen la situació del monestir respecte a l'espai ocupat actualment per d'altres edificacions.
-Explicació concreta sobre les funcions, ubicació i característiques del claustre i descripció del claustre del monestir.
-Dibuixos i representacions hipotètiques del claustre.