COM ES JUGA

 

Un equip de bàsquet està format per 10 jugadors. A la pista només poden haver-n’hi 5; la resta fan de reserva i es canvien amb els titulars cada vegada que l’entrenador de l’equip ho demana.

 

Cadascun dels jugadors, quan és a la pista, pot ocupar alguna d’aquestes posicions:

 

          Aler: Jugador que quan ataca se situa a les zones laterals de la pista de joc.

          Aler pivot: Jugador que combina les funcions d’aler i pivot segons les necessitats del joc.

          Base: Jugador que dirigeix el joc de l’equip.

Escorta: Jugador que ajuda el base a dirigir el joc d’atac i combina les característiques tècniques de l’aler i les del base segons les necessitats del joc.

Pivot: Jugador, generalment situat prop de la zona dels tres segons, que en la fase d’atac té la funció de proporcionar pantalles, llançar a cistella, agafar rebots...

Atacant: Membre de l’equip que en aquell moment està moment està possesió de la pilota i que, per tant, fa jugades ofensives.

Defensor: Jugador de l’equip contrari al que juga la pilota que s’encarrega d’impedir que l’atacant aconsegueixi encistellar.

Encistellador: Jugador que té l’habilitat d’encistellar.

Rebotejador: Jugador que es caracteritza per l’habilitat en la recuperació de rebots.

 

TEMPS DE JOC

 El temps de joc d’un partit és de 40 minuts, dividit en 2 parts de 20minuts de joc real cadascun.

 

Entre ambdós temps hi ha un descans, normalment de 10 minuts. Guanya el partit l’equip que al final tingui més punts al seu favor.

 

Si en acabar el temps reglamentari el marcador està empatat, es continuarà el partit amb una pròrroga de 5 minuts.

 

LES FALTES

 

L’objectiu principal dels jugadors d’un equip per guanyar el partit és introduir la pilota el mateix nombre de vegades dins la cistella defensada per l’equip contrari. Per això heu de jugar amb rapidessa i comptar sempre amb els companys de joc.

 

Mireu a continuació algunes de les faltes que heu d’evitar fer:

 

Dobles: Infracció que comet un jugador quan fa botar la pilota simultàniament amb les dues mans.

 

Passes: Infracció que comet un jugador quan fa més de tres passes portant la pilota a la mà sense fer-la botar.

 

Personal: Falta comesa per un defensor en intentar de tallar l’atac del contrari. La falta és castigada amb llançaments lliures.

 

Mig camp o camp enrrere: Infracció que comet l’equip que porta la pilota en fer-la passar de la zona d’atac a la zona de defensa.

 

Regla d’un més un: Segons aquesta regla, tot jugador que és objecte d’una falta personal després de la setena falta d’equip pot llançar un tir lliure.

 

Tècnica: Falta comesa per un jugador de camp o per qualseval membre de l’qeuip que estigui fora del terreny de joc per conducta antiesportiva o per infracció tècnica de les regles. Aquesta falta es sanciona amb dos tirs lliures si es tracta del jugador de camp o dos tirs i possessió de pilota si es tracta de qualsevol altre dels membres de l’equip.

 

 

 

 


Unitat de programació:   BÀSQUET

 

CICLE: Tercer

NIVELL: Primer i segon                                                                             Número de sessions 6

 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 

-          Adaptar el moviment a canvis de velocitat en situacions de joc.

-          Adaptar el moviment al d’un objecte en situacions de joc.

-          Iniciar en la manipulació d’instruments en els jocs esportius.

-          Iniciar el el pase, recepció i llençament.

-          Combinar les diferents accions tècniques.

-          Conèixer el reglament bàsic.

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS

 

Conceptes:

-          Agafar el baló.

-          Desplaçaments i parades.

-          Bot: estàtic i en moviment.

-          Pase i recepció.

-          Tir.

-          Tàctica bàsica: defensa i atac.

-          Regles bàsiques.

Procediments:

-          Activitats de manipulació i agafada de pilota.

-          Experimentar les diferents possibilitats de bots existents.

-          Jocs en els que es treballin les distintes possibilitats de pases i recepcions.

-          Activitats en les que l’objectiu sigui progressar cap a cistella i sense baló.

-          Activitats en les que es tracti d’evitar una cistella.

-          Activitats en les que es tracti d’aconseguir una cistella.

Actitud:

-          Responsabilitat i acceptació de les seves possibilitats i limitacions i la dels demés.

-          Valoració i acceptació dels diferents rols dins del joc.

-          Respecte per les regles de joc.

 

 

AVALUACIÓ

 

-          És capaç de realitzar un circuit integrat pels elements tècnics treballats.

-          Utilitza el bot en la progressió a cistella.

-          Recolza al company amb baló en situacions de joc.

-          Ocupa espais lliures.

-          Impedeix la progressió a cistella de l’equip contrari.

-          Aplica els elements tècnics i tàctics apresos.

 

 

METODOLOGIA

 

-          Treballar els diferents conceptes mitjançant jocs i situacions jugades.

-          Basar les situacions jugades en aprenentatges assimilats.

 

 

 

Unitat de programació: BÀSQUET

Material:  Balons de bàsquet.

 

 

Cicle: 3r

Trimestre: 2n

Sessió :  1/ 6

 

FASE

DESCRIPCIÓ

REPRESENTACIÓ

 

 

ANIMACIÓ

 

1.        “MANIPULACIÓ DE BALÓ”: Passar el baló al voltant del cap, la cintura, les cames, entre elles, etc.

 

 

 

 

 

 

PART PRINCIPAL

 

 

 

1.        “BOTS DE BALÓ » : Grups de 3 i col·locats en fila realitzarem bots de baló sobre una distància de 10m, anada i tornada.

-1r botem amb la mà dreta.

-2n botem amb l’esquerra.

-3r alternem amb les dues mans.

 

Procurar portar la vista endavant i acompanyar exageradament el baló per evitar el colpeig.

Realitzarem els exercicis caminant, trotant i per últim corrents.

 

-4rt Relleus entre els grups amb bot de velocitat.

-5è Passades de pit.

-6è Passades de pit picades.

-7è Passades per sobre el cap.

-8è Passades per sobre del cap picada.

 

Els exercicis de passes es realitzaran en grups de 3 i 1r en posició estàtica i 2n dinàmica.

 

 

 

RETORN A LA CALMA

 

1.        « PASSES ASSEGUTS » : Grups de 3, asseguts formant un triangle, es passen la pilota sense que caigui al terra. Passarem de pit i per sobre del cap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitat de programació: BÀSQUET

Material:  Balons de bàsquet.

 

 

Cicle: 3r

Trimestre: 2n

Sessió :  2/ 6

 

FASE

DESCRIPCIÓ

REPRESENTACIÓ

 

 

ANIMACIÓ

 

1.        Manipulació de baló, per parelles. Passar el baló al voltant del cap, la cintura, les cames, fent vuits entre les cames.

 

 

 

 

 

 

PART PRINCIPAL

 

 

 

1.        “BOTS I PASSES PER PARELLES”: Totes les parelles alineades, i en front de cadascuna un conus col·locat a 10m.

-1r Bot amb la mà dreta fins al conus, volta i passada de pit al company.

-2n Bot amb l’esquerra fins al pivot i passada de pit al company.

-3r Bot i passada de pit picada al company.

-4rt Bot i passada per sobre del cap.

-5è Bot i passada a una mà al company.

-6è Bot i passada a una mà picada al company.

2.        “BOTS I PASSES EN ZIG-ZAG” : Grups de 5 alumnes, davant d’ells una fila  amb 6 pivots, separats cadascú a 1m

-1r Bots en zig-zag alternant les mans i passada de pit al company

-2n Bots en zig-zag i passada de pit picada.

-3r Bots en zig-zag i passada per sobre el cap.

-4rt Bots i passada a una mà al company.

 

*Realitzar els exercicis caminant, trotant i corrents, amb la vista sempre endavant.

 

 

 

RETORN A LA CALMA

 

1.        Per parelles i separats a una distància de 3m, realitzar totes les passades vistes anteriorment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitat de programació: BÀSQUET

Material:  Balons de bàsquet i aros.

 

 

Cicle: 3r

Trimestre: 2n

Sessió :  3/ 6

 

FASE

DESCRIPCIÓ

REPRESENTACIÓ

 

 

ANIMACIÓ

 

1.        Dividim la classe en dos grups, un grup té la possessió del baló i ha de mantenir-la passant-se-la d’uns als altres. L’altre grup intenta arrebatar-los el baló.

 

*No podem córrer amb el baló a les mans ni botar-lo.

 

 

 

 

 

 

PART PRINCIPAL

 

 

 

1.        “INICIACIÓ AL TIR A CISTELLA”:

(manipulació de baló en T o triple amenaza)

         Per parelles, un amb un baló i l’altre amb un aro, separats uns 10m.

-          1r. Bot de baló, fins un pivot situat a uns 2m del company que subjecta un aro, parada en un temps i llençament a « cistella ».

-          2n Bot de baló, aturada en dos temps i llençament.

-          3r Bot de baló, aturada en dos temps, pivot i llençament.

  *Caminant, trotant i corrents.

2.        “GRUPS DE 6”: Un grup té la possessió del baló i l’altre intenta agafar-ho, només es pot botar la pilota dues vegades, després s’ha de passar. Quan l’altre grup roba la pilota, ells tenen la possessió. Quan un grup dona 20 passes seguits sense que l’altre grup el robi, sumen un punt.

 

 

 

RETORN A LA CALMA

 

1.        Tots els alumnes realitzen exercicis d’estiraments, donant més importància als braços i cames.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitat de programació: BÀSQUET

Material:  Balons de bàsquet.

 

 

Cicle: 3r

Trimestre: 2n

Sessió :  4/ 6

 

FASE

DESCRIPCIÓ

REPRESENTACIÓ

 

 

ANIMACIÓ

 

1.        Escalfament dinàmic amb pilota per parelles. Bots, passes, utilitzant les dues mans i realitzant totes les passes vistes anteriorment.

 

 

 

 

 

 

PART PRINCIPAL

 

 

 

1.        “ TIRS AMB CISTELLA”: Explicació del tir a cistella (agafar el baló, col·locació de cames, flexió i extensió...).

-          1r. Bot, aturada i tir a cistella.

-          2n. Bot, aturada en un temps i tir a cistella.

-          3r. Bot, aturada en dos temps i tir a cistella.

-          4rt. Tirs lliures.

-          5è. Tirs desde 6’25m. (triples).

2.        “REINA 6 CONTRA 6”: Dividim la classe en 4 equips de 6, dos equips juguen en una cistella i els altres dos en l’altra. Es juga amb marcatge individual i amb totes les regles del bàsquet. Els dos equips que guanyin jugaran entre ells la final. Guanyarà l’equip que sumi 20 punts.

*Es farà el partit tenint en compte les regles bàsiques com les passes, dobles, les faltes personals, etc.

 

 

 

RETORN A LA CALMA

 

1.        Tots els alumnes asseguts al terra atendrà a l’explicació del docent sobre els jugadors que conformen un equip de bàsquet (base, alè i pivot).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitat de programació: BÀSQUET

Material:  Balons de bàsquet.

 

 

Cicle: 3r

Trimestre: 2n

Sessió :  5/ 6

 

FASE

DESCRIPCIÓ

REPRESENTACIÓ

 

 

ANIMACIÓ

 

1.        “20 PASSES”: Dividim la classe en dos equips, l’equip que doni 20 passes sense perdre la pilota suma 1 punt. Quan un equipperd la pilota passa a defensar-la.

 

 

 

 

 

 

PART PRINCIPAL

 

 

 

1.        “ENTRADA A CISTELLA”: Dividim la classe en 4 grups, dos realitzaran  els exercicis en una cistella i els altres dos en l’altra. Els alumnes diestros realitzarn l’entrada a cistella pel costat dret i els alumnes esquerrans pel costat esquerra. Els alumnes diestros realitzaran en l’entrada (peu dret, peu esquerra, i safata), els esquerrans el realitzaran (esquerra, dreta i safata).ç

*CAMINANT tots fins que assimilin l’execució, despres el realitzaran trotant i corrents. Una vegada assimilada l’execució realitzar-ho entrant per la dreta i per l’esquerra.

 

2.        Dos grups, un en cada aro, reañlitzem tirs lliures, qui aconsegueixi cistella segueix tirant fins que s’equivoqui.

 

 

 

RETORN A LA CALMA

 

1.        Per parelles, un estirat i el company amb un baló que la fa rodar per l’esquena del company.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Unitat de programació: BÀSQUET

Material:  Balons de bàsquet.

 

 

Cicle: 3r

Trimestre: 2n

Sessió :  6/ 6

 

FASE

DESCRIPCIÓ

REPRESENTACIÓ

 

 

ANIMACIÓ

 

1.        “GRUPS DE 4”: Dos tenen la possessió del baló, els altres dos intenten agafar-ho. Quan l’equip perd la possessió del baló passan a defensar.

 

 

 

 

 

 

PART PRINCIPAL

 

 

 

1.        “REI DE LA PISTA”: Dividim la classe en equips de 5, jugant dos equips en el camp, l’equip que guanya segueix en la pista, l’equip que perd surt i entra un altre equip. Guanya l’equip que suma abans de 10 punts.

*Juguem amb totes les regles i marcant individualment, amb un base, dos alers i dos pivots.

 

2.        “CONCURS DE TIR”: Formem 4 grups que competeixen entre ells llançant a cistella desde diferents posicions.

3.        “CONCURS DE TRIPLES”: Amb 5 balons col·locats en una línia de 6’25m, llançarem els alumnes d’un en un, el que aconsegueixi més punts guanyarà. En cas d’empat, es farà un desempat a 3 tirs.

 

 

 

RETORN A LA CALMA

 

1.        Tots els alumnes asseguts al terra, parlem de les classes que hem realitzat, comentant el que més ens ha agradat i el que menys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitat de programació:    BÀSQUET

 

 

FITXA D’AVALUACIÓ DEL DOCENT

 

OBJECTIUS A ASSOLIR

Sempre

A vegades

Mai

 

-         És capaç de realitzar un circuit integrat pels elements tècnics treballats.

 

 

 

 

 

-         Utilitza el bot en la progressió a cistella.

 

 

 

 

 

-         Recolza al company amb baló en situacions de joc.

 

 

 

 

 

-         Ocupa espais lliures.

 

 

 

 

 

-         Impedeix la progressió a cistella de l’equip contrari.

 

 

 

 

 

-         Aplica els elements tècnics i tàctics apresos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]"Baloncesto," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.