Orientacions didàctiques per els mestres.

 

 

Descripció de la unitat

Aquesta unitat està dedicada a l'estudi del paisatge de Catalunya, a les característiques del seu relleu. A partir dels continguts de text i de l'observació i anàlisi de les il·lustracions, tant de fotografies com de mapes, els alumnes podran conèixer els elements que formen part del paisatge

 

Objectius didàctics
 
 • Reconèixer la diversitat de paisatges que tenim a Catalunya.
 • Identificar les principals formes de relleu.
 • Analitzar i conèixer els paisatges de l'entorn proper i més allunyat.
 • Identificar la configuració dels rius en relació al relleu que travessen.
 • Conèixer els diferents cursos dels rius.
 • Conèixer i valorar els parcs naturals i els espais protegits que tenim a Catalunya.
 • Conscienciar de l'impacte de les activitats humanes sobre el medi natural.
 • Reflexionar sobre la necessitat de participar en la protecció i la conservació dels paisatges.
Continguts
  1 . Conceptes
 • Els elements d'un paisatge natural.
 • Elements d'un paisatge urbà.
 • Els paisatges de muntanya, plana i costa.
 • Els rius.
 • Les formes del relleu.
 • Els espais protegits.
 • Interpretació de mapes.
 • Utilització de fonts d'informació directa.

2 . Procediments

 • Observació dels paisatges.
 • Memorització dels conceptes.
 • Identificació i lectura de símbols.
 • Interpretació de dibuixos i fotografies.
 • Interpretació de mapes senzills.
 • Utilitzar internet per completar la informació.

3 . Actituds i valors

 • Sensibilitat per respectar els paisatges.
 • Interès per conèixer el medi més pròxim.
 • Interès per conèixer altres paisatges allunyats de l'entorn immediat.
 • Respecte per la naturalesa i interès per conservar-la.
 • Consciència de l'existència d'obligacions personals envers els altres.

 

Orientacions didàctiques
 

Aquesta unitat didàctica s'emmarca a l'àrea de coneixement del medi social a l'educació primària.

La unitat s'estructura presentant sempre en primer lloc uns continguts que després s'exercitaran a través de les activitats proposades.

La unitat està pensada perquè tingui una durada de 2 hores. Això és orientatiu i serà el professor el que s'organitzarà el temps.

És fonamental que quedi clara la distinció entre paisatge de muntanya, de plana i de costa. La metodologia de treball comprèn : la potenciació de l'observació, la sistematització dels conceptes i la recerca. S'ofereixen dibuixos i fotografies per tal que els alumnes facin una observació pautada i consolidin els conceptes.

Un cop introduïts els elements descriptius de cada paisatge, es treballen conceptes més precisos i característics de cada forma de relleu.

 

Activitats d'avaluació
 
 • Analitzar si els alumnes són capaços de reconèixer les característiques més destacades de cada paisatge.
 • Saber diferenciar un paisatge natural d'un paisatge urbà.
 • Saber interpretar mapes senzills.
 • Saber definir conceptes com,cap, plana, vall, badia.....
 • Observar si coneixen les diferents parts d'un riu.
 • Saber observar un paisatge.
 • Comprovar que valoren la necessitat de tenir cura dels espais protegits i de la natura en general.
 • Comprovar si reconeixen el greu problema que suposa la contaminació i el malbaratament de les aigües.

Les activitats proposades per fer el seguiment apareixen al llarg de les pàgines clicant sobre la imatge en forma de bloc de notes. També hi ha una activitat d'autoavaluació. Els alumnes poden imprimir l'activitat.