Avaluació
 

Les activitats proposades en aquesta WebQuest s'avaluaran a partir de diferents rubriques. S'entén per rubrica un conjunt d'ítems o indicadors d'avaluació sobre els qual es donarà una puntuació. La suma d'aquesta puntuació serà la nota final.

Abans de començar el treball els alumnes han de conèixer el sistema d'avaluació i per tant les rubriques corresponents. Aquest fet els ajudarà a orientar el treball, a centrar-se en els punts bàsics i a la vegada els servirà com element de motivació per fer un treball ben fet.

Rubrica d'autoavaluació del treball en grup

Rubrica d'avaluació sobre desenvolupament i el producte realitzatReturn to the Beginning

 

 

 

 

 

 

 

 


Rubrica d'autoavaluació del treball en grup


L'elaboració d'un full digital turístic és una feina complexa i requereix l'esforç i la implicació de cadascun del components del grup. A mesura que desenvolupeu la feina valoreu la dinàmica i la implicació de tots vosaltres per tal de reflexionar i replantejar aquelles estratègies de treball que siguin necessàries.

Les puntuacions seran les següents:
 
  Suficient:5-6 punts
Notable:9-10 punts
Excel·lent: 11-12 punts
Ítems d'avaluació
Correcte
1 punt


2 punts

Excel·lent
3 punts
Punts
Cooperació
Has participat poc, no has aportat gaires idees. Has participat aportant idees i has fet observacions oportunes. Has participat molt activament aportant idees, fent observacions molt interessants per aconseguir uns resultats òptims  
Responsabilitat
Individual
Cal recordar-te sovint que has de fer la feina. Molt poques vegades la fas de manera autònoma Normalment fas la feina que et pertoca. Poques vegades cal recordar-t'ho. Sempre fas la part de la feina que tens assignada. Mai cal recordar-t'ho.  
Dinàmica d'interacció
No has aconseguit agrupar-te en cada moment segons se't demanava. T'has agrupat segons les necessitats de cada moment i has acceptat els canvis de situacions. T'has agrupat segons se't demanava en les diferents activitats i has sabut adequar la teva actuació a cada nova situació i als nous companys  
Presa de decisions
Escoltes i acceptes el que diuen els companys Escoltes els companys i proposes alternatives. Escoltes els companys, argumentes les teves opinions i valores les dels altres.  
Total
 

Anar a avaluació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rubrica sobre el desenvolupament i el producte realitzat

Per l'avaluació de les activitats proposades en aquesta WebQuest s'ha de tenir en compte el treball de l'alumne realitzat durant el desenvolupament de les activitats i el producte final.

Les puntuacions seran les següents:
 
  Suficient:17-19 punts
Notable:26-28 punts
Excel·lent: 33-36 punts
Ítems d'avaluació

Correcte
1 punt


2 punts
Excel·lent
3 punts
Punts
Habilitats de treball Organització i reelaboració de la informació Has organitzat reelaborat la informació bàsica per cada apartat Has organitzat reelaborat la informació de forma clara. Has organitzat reelaborat la informació de forma clara, precisa, creativa i personal  
Adaptació al procés de treball i polidesa en la presentació de les tasques S'ha adaptat al procés de treball amb ajut i i la presentació de la feina ha estat suficient S'ha adaptat al procés de treball i i la presentació de la feina ha estat bona S'ha adaptat ràpidament al procés de treball i la presentació de la feina ha estat excel·lent  
 
TIC Utilització eines informàtique (word, ....) i navegació per internet i la WebQuest T'ha costat una mica utilitzar algunes eines però has demanat ajut Has tingut facilitat per utilitzar les eines necessàries per al treball Has tingut molta facilitat a l'hora d'utilitzar les eines i has mostrat molt d'interès de prendr¡en de noves  

Àrea de llengua

 

Expressió escrita (descripcions i resums)

 

Segueixen un ordre i construeixen les frases Segueixen un ordre. Les frases són clares ben construïdes i el vocabulari adient Segueixen un ordre. Divideixen els apartats, fan els lligams correctes entre les frases. El vocabulari és ric i la lectura es fa agradable. Utilitzar connectors.  
Ortografia i gramàtica Hi ha alguns errors de sintaxi, ortografia o lèxic... Hi ha alguns errors de sintaxi No hi ha pràcticament cap error de cap mena  
El títol del full digital
El títol és clar

El títol és descriptiu del contingut

 

El títol és adequat al contingut i és especialment creatiu  
 
Àrea de Socials

Eelements del patrimoni del Pallars Jussà més importants

 

 

S'han seleccionati treballat adequadament els principals elements de patrimoni comacal S'han seleccionat i treballat bé els principals elements de patrimoni comacal S'han seleccionat i treballat molt adequadament els principals elements de patrimoni comacal

 Informació general de la comarca (medi físic, polític, fauna, flora,..)

 

Ha treballat i seleccionat aquella informació general per conèixer la comarca suficient Ha treballat i seleccionat aquella informació general per conèixer la comarca de forma acceptable Ha treballat i seleccionat aquella informació general per conèixer la comarca de forma excel·lent

Actitud de valoració respecte el patrimoni de la comarca Valora suficientment el patrimoni comarcal Valora positivament el patrimoni comarcal Valora molt positivament el patrimoni comarcal  
 
Àrea de Visual i Plàstica Distribució del text en l'espai i els elements visuals El text i altres elements visuals són fàcils de llegir El text i altres elements visuals son fàcils i agradables de llegir El text és fàcil de llegir , els altres elements visuals són atractius i relacionat amb el tema  
Els colors S'adapten al contingut Estan combinats de forma atractiva i original S'ha tingut cura de forma extraordinària en l'elecció de colors i matisos d'acord amb el tema.  
Les imatges Corresponen al contingut Corresponen al contingut i estan col·locades adequadament Corresponen exactament al contingut, estan col·locades cercant una composició estètica equilibrada  
Total
 

 
Anar a avaluació