PRESENTACIÓ
Estem a l'aula d' acollida on hi ha moltíssima diversitat, per la procedència dels infants, els diferents ambients i estructures familiars. Els diferents coneixements previs, capacitats i maneres de fer i d' aprendre, de veure el món, de viure 'l, de relacionar-se amb ells mateixos i amb els altres. El nivell d' autoconfiança i d' autoestima que hi hagi en el seu actual entorn.
En fi, cada dia vas descobrint noves vivències.

L'aula d'acollida entesa com un espai en interrelació constant amb les aules on estan adscrits els alumnes, dites aules ordinàries.
Totes les aules d' acollida tenim uns recursos que aprofitem per treure 'n el màxim profit: Quatre ordinadors, un escàner i una impressora, connectades en xarxa i pràcticament totes a Internet.

L'objectiu bàsic és que l' alumne adquireixi les competències bàsiques de comunicació i de relació social i personal. Per tant tot el treball gira a l' entorn de l'ensenyament i aprenentatge d' estratègies de comunicació i estratègies de relació social i personal.

Quan l'alumne arriba a Catalunya hi ha una primera comunicació, però és limitada. L' alumne entén molt poc del que se li intenta comunicar. Entén el gest, la mirada, l'actitud.
La imatge és un mitjà bàsic de comunicació.
L'aula està plena d'imatges, imatges significatives i de qualitat; en cada comunicació la imatge és un vehicle.

Vull fer un petit incís en un altre concepte:
L'aprenentatge compartit.
L'infant se sent acompanyat per un altre, l'un per l'altre perden les pors, no es troba sol, indefens, davant la màquina -l'ordinador-. Tots dos, junts, proven ... se'n surten, somriuen, es miren còmplices. -No som tan diferents!

INTRODUCCIÓ

És en tot aquest marc que apareix aquesta Webquest.
D'acord amb uns objectius didàctics i continguts, presento un treball per projectes, de fet una mica en fals perquè ja els proposo d' estudiar animals.

En la pàgina d'introducció hi ha les dues condicions i també dues activitats que són inicials en el treball per projectes:
La primera és posar-se d'acord sobre quin animal volen estudiar i escriure: Què és el que no saben, què proposen estudiar i què en saben.
La segona és una activitat d'avaluació inicial i se'ls proposa agrupar els animals.

TASQUES
Aquí presento els diferents tipus d'activitats que hauran de realitzar. A part de les altres que sorgeixin de les seves propostes o de propostes de les aules ordinàries, dels tutors, de la programació del centre, etc.
Degut a les característiques dels alumnes, amb poc coneixement de la llengua catalana, utilitzem el so en alguna activitat.
Hi ha una diversitat d'activitats pensant en les diferents necessitats dels alumnes.

PROCÉS
Aquesta pàgina està pensada que es pugui anar de llegir (buscar informació) a escriure i d'aquí a tornar a llegir i a escriure tantes vegades com l'alumne en tingui necessitat.
De manera que permet diferents nivells de recerca i de resposta en les activitats. Una mateixa activitat pot tenir diferents nivells d'exigència. I també activitats amb diferents nivells de continguts.
Les presentacions demanen una atenció especial d'companyament per part del mestre, però té l'aspecte positiu que es poden penjar a la web de l'escola. És una manera de comunicar-ho a tot l'alumnat i a la comunitat educativa.

OPINIÓ
És una activitat d'opinió, que estimula els alumnes a identificar-se amb els animals i a reflexionar amb el seu hàbitat.

AVALUACIÓ
Hi ha l'avaluació inicial que ja hem fet, i l'avaluació final.
Els alumnes fan la classificació, la mateixa de la inicial, podran comparar-la i adonar-se del que han après.
Una altra activitat de reflexió de com els ha anat i com s'han sentit fent l'activitat.

CONCLUSIÓ
Si estan engrescats a estudiar algun altre animal, només cal tornar a seguir el procés.

MARÇ 2006

GUIA