GUIA DIDÀCTICA

 

Aquest alumnes nouvinguts és important que realitzin treballs o activitats en petits grups que afavoreix la col·laboració mútua, potencia la capacitat organitzativa i alhora és una important activitat integradora, en la mesura que tendeix a cohesionar i unir el grup. També en l’aspecte intel·lectual el treball conjunt obliga, en certa manera, que cadascú precisi les seves afirmacions tot contrastant-les amb les dels altres. Aquesta posta en comú pot contribuir a l’acceptació i tolerància de les diferències d’opinió entre els uns i els altres en una línia no absoluta.

A partir del tema central: Som els protagonistes d’un còmic,  es desenvolupen unes activitats que permetran despertar les diferents intel·ligències o habilitats dels alumnes.

Per poder aconseguir els objectius, les activitats es podran expressar en qualsevol dels llenguatges: oral, escrit, plàstic, musical o corporal. Les intel·ligències treballades són:

 

-La intel·ligència Lingüística: utilitzant les onomatopeies a les bafarades.

-La intel·ligència Lògico-matemàtica: classificant les emocions i els sentiments en agradables i desagradables dels còmics.

-La intel·ligència Naturalista: pensant diferents espais exteriors per a representar el còmic. (Pati, gimnàs)

-La intel·ligència Musical: buscant diferents músiques de fons per la presentació del còmic en el Power Point.

-La intel·ligència Cinètico-corporal: representant el còmic.

-La intel·ligència Visual-espacial: pintant i decorant les diferents imatges de cada emoció i sentiment.

-La intel·ligència Intrapersonal: fent el portfoli individual de l’alumne.

-La intel·ligència Interpersonal: treballant cooperativament durant tota la investigació i adonant-se les sentiments i emocions dels altres companys/es.

 

 

OBJECTIUS

 • Conèixer els elements del còmic: vinyetes, bafarades, onomatopeies, dibuix.
 • Elaborar còmics amb la utilització de les NTIC.
 • Inserir fotografies de la càmera digital a l’ordinador.
 • Aprendre diferents onomatopeies en català.
 • Conèixer diferents tipus de còmics.
 • Pensar i classificar diferents emocions i sentiments.
 • Buscar una música adequada per adjuntar al còmic. 
 • Expressar corporalment el còmic.

 

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS

 • Expressió oral i lectura de la imatge: Observació d’imatges: símbols característics del còmic.
 • Elaboració  de bafarades i onomatopeies.   
 • Pràctica amb les autoformes del Power Point.
 • Insertem les fotografies.
 • Preparació de la música de fons pel còmic.
 • Representació del còmic.
 • Exposició dels còmics a la classe.
 • Reflexió sobre el nostre còmic i els dels altres.

 

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS

 • El còmic  
 • Les bafarades.
 • Les onomatopeies: Catacrac, plof, xap, buuum, nyic-nyic, atxim, crec-crec, zip.
 • La  càmera digital
 • El programa: Power Point: les autoformes.      

CONTINGUTS D’ACTITUDS, VALORS I NORMES    

 • Interès per conèixer diferents tipus de còmics.
 • Actitud positiva davant dels còmics realitzats.
 • Disposició a autoavaluar-se els propis treballs.

 

AVALUACIÓ

Avaluació inicial

A partir de la presentació d’un còmic i de fer les preguntes sobre ell, valorarem el punt de partida de cada alumne per ajustar les activitats als seus coneixements previs.

Avaluació formativa

Intervenció directa i continuada a classe motivant, modificant si cal i donant els models correctes de cada situació que ho requereixi. Farem un registre de seguiment de l’activitat.

Avaluació final

El còmic resultant amb el programa Power Point, serà el qual els mateixos alumnes s’autoavaluaran juntament amb la nota de la professora.

 

 

TEMPORITZACIÓ

Aquesta WebQuest es pot realitzar durant una setmana a l’aula d’acollida de secundària. Segons les hores que tingui destinades l’institut.  

  

 

MATERIAL

SUPORT ESCRIT

Qüestionari, textos informatius, cançoner, etc

SUPORT TIC

Internet, aplicacions informàtiques (Word, PowerPoint) 

SUPORT AUDIOVISUAL

CD, enregistradora, Mp3, CD

SUPORT GRÀFIC

Fotografies, mapes, i mapa mental.

SUPORT MANIPULATIU

Càmera digital, ordinador, material necessari per a cada còmic dels alumnes.