GUIA DIDÀCTICA

 

INTRODUCCIÓ 

 

Aquest alumnes nouvinguts és important que realitzin treballs o activitats en petits grups que afavoreix la col·laboració mútua, potencia la capacitat organitzativa i alhora és una important activitat integradora, en la mesura que tendeix a cohesionar i unir el grup. També en l’aspecte intel·lectual el treball conjunt obliga, en certa manera, que cadascú precisi les seves afirmacions tot contrastant-les amb les dels altres. Aquesta posta en comú pot contribuir a l’acceptació i tolerància de les diferències d’opinió entre els uns i els altres en una línia no absoluta.

A partir del tema central:  Com es fa el compostatge?,  es desenvolupen unes activitats que permetran despertar les diferents intel·ligències o habilitats dels alumnes, donant oportunitats a aprendre de diferents maneres.

Per poder aconseguir els objectius, les activitats es podran expressar en qualsevol dels llenguatges: oral, escrit, plàstic, musical o corporal.  

Les intel·ligències treballades són:

-La intel·ligència Naturalista: elaborant el compostatge, coneixent la tecnologia del compostatge, controlant el procés natural, aplicant tècniques, investigant i reflexionant sobre els resultats.

-La intel·ligència Musical: posant lletra a la cançó determinada.

-La intel·ligència Cinètico-corporal: preparant el compostador.

-La intel·ligència Espacial-visual: elaborant el reportatge fotogràfic.

La intel·ligència Lingüística: buscant les definicions del vocabulari bàsic de la WebQuest.

-La intel·ligència Lògico-matemàtica: recollint i calculant els resultats en diferents graelles i gràfiques.

-La intel·ligència Intrapersonal: fent individualment

-La intel·ligència Interpersonal: treballant cooperativament durant tota la investigació.

OBJECTIUS

 1. Aprendre el vocabulari sobre el compostatge.
 2. Adonar-se del benefici pel medi de l’ús de les deixalles.
 3. Aprendre noves estratègies d’aprenentatge aplicant totes les Intel·ligències.
 4. Planificar i realitzar la recollida d’informació a través de les NTIC
 5. Dissenyar un Power Point.
 6. Experimentar tot el procés del compostatge.

 

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS

 1. Treball en petit grup cooperatiu.
 2. Experimentació i evolució del compostatge.
 3. Preparació i elaboració del compostador.
 4. Aplicació de tècniques per a controlar el procés.
 5. Elaboració d’una lletra per a una melodia triada.

 

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS

 1. El compostatge.
 2. El compostador.
 3. El programa Power Point.
 4. El portfoli individual de l’alumne.

 

CONTINGUTS D’ACTITUDS, VALORS I NORMES

 1. Valoració de la importància de la recollida de residus pel medi ambient.
 2. Interès per l’observació i la investigació científica.
 3. Valoració de la importància que té el contrast d’idees entre les persones.

 

TEMPORITZACIÓ

Aquesta WebQuest es pot realitzar durant un trimestre a l’aula d’acollida de secundària per anar observant l’evolució del procés del compostatge.    

 

MATERIAL   

SUPORT ESCRIT

Full de paper

SUPORT TIC

Internet, aplicacions informàtiques (Word, Power Point)

SUPORT AUDIOVISUAL

 CD, enregistradora, Mp3, CD per gravar la melodia triada.

SUPORT GRÀFIC

 Fotografies, mapes, i mapa mental.

SUPORT MANIPULATIU

Capsa de porexpan, safata, termòmetre, hidròmetre, paper indicador universal, 4 pedres, tisores, terra de bosc i restes vegetals, paper de diari, bosses de plàstic, ganivet, regle graduat.