DINÀMIQUES DE GRUP A L'AULA
1. ETAPA DE PRESENTACIÓ

Una Cacera del Tresor adreçada a la tutoria de secundària

Creada per Núria Alart (nalart@xtec.cat) 2008


Introducció | Preguntes | La gran pregunta  | Recursos d'Internet


Introducció  

L'objectiu d'aquestes sessions de dinàmiques de grup aplicades a l'aula,  és iniciar i familiaritzar als alumnes amb una àmplia tria de dinàmiques de grup, per tal que una agrupació humana esdevingui un grup cohesionat i operatiu. L'intercanvi entre els alumnes afavoreix la cooperació mútua, tots i totes ensenyen, cadascú pot aprendre de l'altre.

LES ETAPES DE LA DINÀMICA DE GRUPS SÓN:

1. ETAPA DE DESCOBRIR O PRESENTAR-SE: Coneixement mutu dels integrants del grup.

2.2. ETAPA DE CONFIAR: crear entre els integrants dels grup un clima de confiança.

3.3. ETAPA DE COL·LABORAR: tècniques que afavoreixin la cooperació del grup.

4.4. ETAPA D’ESTRUCTURAR: per a establir una bona organització del grup.

La metodologia consistirà en la realització pràctica d'aquestes dinàmiques de PRESENTACIÓ

1.

Preguntes 

Heu de fer un grup de quatre o cinc alumnes per a preparar algunes dinàmiques de grup de presentació, per tal d'esdevenir un grup cohesionat i operatiu. (Consulteu els recursos d'Internet on hi ha tres dinàmiques a fer)

1. Quines d'aquestes dinàmiques serviran per fer una bona presentació dins d'un grup?

2. Trieu una dinàmica de presentació per tal de poder fer a la classe i ensenyar a la resta del gran grup.

3. Podeu posar-vos d'acord entre tots i totes de fer una dinàmica de presentació?

4. Com us heu sentit fent aquesta dinàmica entre tots i totes?


La gran pregunta 
La intel·ligència interpersonal és l'habilitat per a establir contacte amb altres persones, relacionar-se i treballar cooperativament en equip. Els alumnes amb diferents maneres d'aprendre poden ajudar-se mútuament.

Creus que la creativitat d'un grup depèn de la màxima heterogeneïtat dels membres del grup (diferents capacitats i/o intel·ligències)? Per què?


Recursos d'Internet 

Les dinàmiques de grup tenen en compte totes les intel·ligències.

Són propostes que apunten a un pensament actiu més que passiu, on tot allò que s’aprèn, no està d’una forma estàtica lineal, sinó que es manifesta de diferents maneres: auditivament, amb moviment i visualment. També s’han de tenir en compte les relacions lògiques, lingüístiques, la relació amb la natura, amb si mateix i amb els altres.

"APRENEM FENT".

 "La educación no es un asunto de narrar y escuchar sino un proceso activo de construcción.... " (John Dewey)

- Com som?

- La teranyina

- Presentació per parelles