GUIA DIDÀCTICA

“Aquesta unitat didàctica està desenvolupada seguint els decrets 142 i 143 del Departament d’Educació, on s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’eduació primària i secundària respectivament. En aquests Decrets es defineixen les Competències Bàsiques generals que l’alumnat ha d’adquirir.”

 

 

GRUP CLASSE:

DURADA:

PERÍODE:

CURS ESCOLAR:

Professora

C.Superior Primària, ESO i aules d’acollida

Quatre sessions

1r trimestre

2009-2010

Núria Alart

ÀREES/MATÈRIES:

TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT

Interdisciplinar

Tutoria

Intel·ligències Múltiples

PODCAST DE LES NOSTRES EMOCIONS. L’habilitat d’identificar com ens sentim, com se senten els altres i la capacitat d’expressar els nostres sentiments és molt important per a comprendre’ns nosaltres mateixos i comprendre els altres, per relacionar-nos, controlar el nostre comportament i solucionar els nostres problemes.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

Descriure les emocions en un podcast

Comunicativa, lingüística i audiovisual

1. Presentar i exposar el podcast i el guió.

Aplicar músiques a les emocions.

 

Artística i cultural

2. Interessar-se i respectar  les emocions que ens produeixen les diferents músiques. Graelles d’observació.

Crear un podcast sobre les emocions

Tractament de la informació i competència digital

3.Cercar músiques rellevant de diverses fonts i comunicar els resultats de la cerca en el podcast.

Calcular el temps del podcast per a la seva realització.

Matemàtica

4. Produir el podcast d’una durada d’ un minut.

5. Presentar l’organitzador gràfic.

Acceptar l’error i ser responsable de la seva tasca.

Aprendre a aprendre

6. Autoavaluar-se i reflexionar individualment el treball realitzat. Rúbrica del podcast

Cooperar activament en les diferents tasques per a l’elaboració del podcast.

Autonomia i iniciativa personal

7. Mostrar interès per les aportacions personals en les tasques de grup. Rúbrica.

Interpretar les músiques amb el cos.

Coneixement i la interacció amb el món físic.

8. Representar corporalment  el podcast. Rúbrica.

9. Presentar les targetes de les emocions.

Gaudir dels podcast presentats amb actituds de col·laboració i repecte amb els companys/es.

Social i ciutadania

10. Apreciar la creativitat dels companys/es en la presentación del podcast. Rúbrica.

CONTINGUTS

Classificacions de les emocions: emocions positives i emocions negatives.

Adquició de vocabulari d’emocions: alegria, por, tristesa,

Ús de llenguatges no discriminatoris i respectuosos amb les diferències, en els diferents  podcasts: El programa Audacity

Cerca, tria, enregistrament de  diferents músiques de diferents emocions.

Capacitat crítica per comprendre allò que s’ha escoltat i fer-se preguntes a partir dels continguts exposats sobre els diferents  guions dels podcasts.

Apreciació en la creativitat dels companys/es en la representació corporal.

Elaboració de targetes de diferents imatges o emoticons de les diferents emocions a treballar.

Reflexió, acceptació i comprensió de tota la mena d’emocions que tenim, siguin bones com dolentes, per això treballarem l l’autocontrol.

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

S’utilitzen els següents principis metodologics inclusius i/o actius a l’aula:

Globalització: a l'alumnat se li presenta la realitat de manera global.

Interdiciplinarietat: es fomenta el treball de manera interdisciplinar entre els diferents professionals.

Activitat : fomentar l'aprenentatge significatiu a partir de la pròpia activitat de l'alumnat i els seus coneixements previs.

Individualització: S'adapta a les possibilitats i característiques de l’alumnat segons les seves capacitats i/o intel·ligències.

Socialització: Cooperació i treball en grup. La base de l’aprenentatge serà la interacció entre l’alumnat.

Contextualització i funcionalitat. Aplicació dels aprenentatges a l'entorn proper.

-Fomentarem el treball en grup com a font de relació personal, fomentant-les  a través del treball cooperatiu, mitjançant metodologies com: WQ, PBL, A. Casos,...

-Utilitzarem els recursos TIC (processador de textos, audiovisuals, músiques, programa de presentacions, ....)

-Treballarem el foment d’una bona autoestima en els alumnes a través de l’ànim i valoració positiva del que fan, practicant la cultura de l’elogi.

-Fomentarem el control emocional de les seves expressions através del diàleg reflexiu  amb els mateixos alumnes.

-S’utilitzaran diferents activitats multinivell i estils d’ensenyament-aprenentatge per potenciar totes les capacitats i/o intel·ligències de l’alumnat, per així  poder aprendre a través de les més potents i tenir un major èxit escolar.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

MATERIALS RECURSOS

ORG. SOCIAL

TEMPS

ATENCIÓ DIVERSITAT

A

A

1a SESSIÓ

INTRODUCCIÓ

 

 

 

A partir d’unes melodies introductòries del tema investigarem sobre els coneixements previs de l’alumnat: emocions positives i negatives.

Alegria, amor, ira, tristesa i por.

Pissarra

Gravadora amb músiques

Gran grup

50 min.

Intel·ligències Múltiples

2

DESENVOLU

PAMENT

 

Presentarem les emocions a l’alumnat tot explicant-los que podem mostrar als altres com ens sentim per dins posant nom a les nostres emocions per fora.

Pluja d’idees sobre allò que sabem de les emocions positives: alegria i amor. Negatives: por, tristesa i ira.

Pissarra

Gravadora

Fitxa de les emocions

Gran grup

Petit grup

50 min

Intel·ligències Múltiples. Activitats multinivell

Treball en grup cooperatiu

2

7

FINAL

 

 

Reflexió personal de la classe:

Què és el que t’ha costat més de fer? Per què?

Què és el que més m’ha agradat? Per què?

Què canviaries si la tornessis a fer?

Fitxa de reflexió individual

Individual

20 min

Intel·ligències Múltiples

6

2a SESSIÓ

INTRODUCCIÓ

 

Presentació dels petits grups de tres alumnes i els seus rols: guionista, realitzador i tècnic de so.

A partir de la presentació d’uns podcast preparats per la professora s’elegiran els més significatius pel petit grup.

 

Ordinador

Enllaços

Petit grup

50 min.

Intel·ligències Múltiples. Activitats multinivell

Treball en grup cooperatiu

2

7

DESENVOLU

PAMENT

 

 

Explicació del programa Audacity per part de la professora.

Preparació del guió del podcast per part de l’encarregat (el guinista) El realitzador explica i resolt dubtes sobre el programa.

El tècnic de so cerca músiques i efectes de so pel podcast

Ordinador

Enllaços

Petit grup

50 min

Intel·ligències Múltiples. Activitats multinivell

Treball en grup cooperatiu

1

4

FINAL

 

 

Reflexió personal de la classe:

Què és el que t’ha costat més de fer? Per què?

Què és el que més m’ha agradat? Per què?

Què canviaries si la tornessis a fer?

Fitxa de reflexió individual

Individual

20 min

Intel·ligències Múltiples

6

3a SESSIÓ

INTRODUCCIÓ

 

 

Presentació i explicación de l’organitzador gràfic.

 

Pissarra

Petit grup

50 min

Intel·ligències Múltiples

5

DESENVOLU

PAMENT

Treball amb l’organitzador gràfic de les emocions.

Fer fitxa de l’organitzador gràfic

 

 

Fitxa de l’organitzador gràfic

Petit grup

50 min

Intel·ligències Múltiples

5

FINAL

 

 

 

Reflexió personal de la classe:

Què és el que t’ha costat més de fer? Per què?

Què és el que més m’ha agradat? Per què?

Què canviaries si la tornessis a fer?

Fitxa de reflexió individual

Individual

20 min

Intel·ligències Múltiples

6

4a SESSIÓ

INTRODUCCIÓ

Elaboració de targetes de diferents imatges o emoticons de les emocions.

Preparació del podcast i la seva presentació.

 

Ordinador

Enllaços

Petit grup

50 min

IM. Activitats multinivell

Treball en grup cooperatiu

9

DESENVOLU

PAMENT

 

Presentació del podcast i el guió a la resta de companys/es de la classe.

Elaboració de la rúbrica d’autoavaluació del petit grup.

Ordinador

Enllaços

Petit grup

Gran grup

50 min

IM Activitats multinivell

Treball en grup cooperatiu

1

3

4  7 8 10

FINAL

 

 

Reflexió personal de la classe:

Què és el que t’ha costat més de fer? Per què?

Què és el que més m’ha agradat? Per què?

Què canviaries si la tornessis a fer?

Fitxa de reflexió individual

Individual

20 min

Intel·ligències Múltiples

Portafoli

6

10

A partir del tema central: PODCAST DE LES NOSTRES EMOCIONS, es desenvolupen unes activitats que permetran despertar les diferents intel·ligències o capacitats de l’alumnat. Per poder aconseguir els objectius, les activitats es podran expressar en qualsevol dels llenguatges: oral, escrit, plàstic, musical o corporal. Les intel·ligències treballades són:

-La intel·ligència Lingüística: El guió de la descripció de les emocions i sentiments.

-La intel·ligència Logicamatemàtica: El temps en la realització del podcast.

-La intel·ligència Naturalista: Les emocions en el nostre propi cos.

-La intel·ligència Musical: La cançó i/ melodia relacionada amb les nostres emocions.

-La intel·ligència Cinestèsicacorporal: La representació corporal del podcast.

-La intel·ligència Visualespacial: Elaboració de les targetes de les emocions.

-La intel·ligència Intrapersonal:  L’autoavaluació i la responsabilitat en la realització de les diferents tasques.

-La intel·ligència Interpersonal:  La cooperació activa en el  treball en grup.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

L’ alumnat amb més dificultats serà integrat en els grups cooperatius per exercir la tutoria entre iguals. En els grups cooperatius s’integrarà alumnat amb diferents habilitats per tal d’aportar-les al grup.

Per a una millor comprensió i integración dels conceptes, hi haurà diferents tasques com: musicals, cinestèsiques, visuals, plàstiques,…

S’inclouen activitats inclusives per a l’alumnat nouvingut a través de recerca i coneixement cultural i interpersonal.

Intel·ligències Múltiples: segons H. Gardner una perspectiva basada en les intel·ligències múltiples pot millorar la comprensió de tot l’alumnat de diferents maneres: 1. Proporcionant diferents vies d’accès. 2. Presentant el tema a treballar globalitzat, despertant l’interès de l’alumnat. 3. Establint lligams amb els temes que ja esconeixen o bé ja es comprenen. 4. Reflexionant sobre els possibles èxits o fracassos en l’aplicació dels temes treballats. La planificació d’activitats multinivell implica que es dissenyen tasques diverses per arribar als mateixos objectius o similars, en funció dels diferents estils d’aprenentatge, de la motivació o de les múltiples intel·ligències de l’alumnat. També es poden incloure activitats perquè determinats alumnes reforcin certs aprenentatges, o bé activitats, voluntàries o no, perquè altres alumnes ampliïn  coneixements. S’utilitzarà també el treball en petit grup cooperatiu on els seus membres s’organitzaran les tasques i compartiran els resultats de les aportacions de cadascú amb l’objectiu un resultat final, en aquests cas el podcast, a partir del contrast de diferents punts de vista, la discussió i el consens.