Tipus de roques
 
Constitució geològica  
Nocions generals 
Els tipus de roques 
 
 
 
 
 
 
Roques metamòrfiques
 
 
Es formen quan roques preexistents són sotmeses a elevades temperatures i pressions, en un procés anomenat metamorfisme. Les més freqüents són pissarres (licorellas), esquistos i marbres
 
Les pissarres són les roques metamòrfiques més abundants als relleus de Catalunya: Serra de Collserola, Montseny, Guilleries i Pirineus.  
 
 
 
 
 
 
 
Activitats  
 
 
Materials complementaris