Tipus de roques
 
Constitució geològica  
Nocions generals 
Els tipus de roques 
 
 
 
 
 
 
Roques sedimentàries
 
 
Es formen a la superfície terrestre mitjançant processos físics, químics i biològics. Apareixen quasi sempre disposades en capes o estrats superposats, separats per plans d'estratificació i sovint contenen fòssils. 
Es poden classificar en:
  • detrítiques
  • no detrítiques
ROQUES SEDIMENTÀRIES DETRÍTIQUES 
 
S'originen a partir del material transportat en forma de partícules sòlides. Segons la mida dels materials es classifiquen en:
  • argiloses i llimoses
  • sorres i gresos
  • graves i conglomerats
Les argiles són roques d'1 a 1/16 mm, de colors diferents segons els seus constituents.  
Les margues són roques argiloses amb abundant carbonat de calci. Tant les margues com les argiles afloren en àmplies zones de la Depressió Central (Plana de Vic, Conca d'Igualada...) 
 
Les sorres són unes roques detrítiques d' 1/16 a 2 mm. Són sediments incoherents, és a dir, sense ciment. Quan els grans de sorra estan units per un ciment es forma una roca compacta dita gres.  
 
 
 
 
 
 
 
La grava també és una roca detrítica sense ciment però de mida superior a 2 mm. El conglomerat, com la grava, es una roca detrítica de mida superior als 2 mm, però cimentada. És abundant a tot Catalunya, sobretot al Montsant, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i les Guilleries. 
 
ROQUES SEDIMENTÀRIES NO DETRÍTIQUES 
 
S'originen a partir dels materials transportats en dissolució i que s'acumulen o sedimenten per precipitació química. 
Poden ser:
  • calcàries
  • sal gemma, guix
  • carbons
  • hidrocarburs
 
 
Activitats  
 
 
Materials complementaris