Els elements de la partitura

Clic sobre cada símbol i cada element de la partitura per a obtenir la seva definicó

El pentagrama i els seus elements:


Símbols i valors musicals:

 

Silenci de negra


Nom de les notes en el pentagrama amb clau de fa (notes greus) i en clau de sol (notes agudes):(clic sobre la nota):

I sobre les tecles del piano aquestes notes quederien repartides així:


Glossari de termes

Clau de Sol: Signe que es col·loca al començament per a indicar on queda situada la nota Sol. Normalment aquesta clau el situa a la segona línia de manera que aquesta seria la posició del la nota sol:

.

Indicació del compàs: És la indicació que, juntament amb la clau i l'armadura ens indica en quin compàs està escrita lo composició. Aquesta pot se en compàs de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, etc, etc, La part del numerador indica els temps de que consta cada compàs i la part del denominador ens indica el valor rítmic de cada unitat de temps, en cas del 4 vol dir la negra, en el cas de 8 vol dir la corxera.

Armadura: Les alteracions que afecten de forma constant a determinades notes es poden indicar al principi de la partitura, conformen el que se'n diu l'armadura. És aquesta la que en indica la tonalitat de la composició musical.

Armadura de la tonalitat en Sol Major

Armadura de la tonalitat en Fa Major

Línies divisòries: Són les línies verticals que separen els compassos escrits en el pentagrama. Aquestes línies divisòries acostumen a portar el número del compàs corresponent per facilitat la localització ràpida de qualsevol passatge musical.

Barra de repetició: És una barra amb dos punts que indica el començament i el final d'un passatge que s'ha de repetir.

Doble Barra: És una barra de separació de compàs, però que a més a més indica un canvi important com a per exemple un canvi de tonalitat o un canvi de compàs.

Doble barra final: És la barra vertical que marca el final de la composició.

Corxeres: Figures rítmiques que equivalen a la meitat d'una negra i al doble que una semicorxera.

Semicorxeres: Figures rítmiques que equivalen al doble d'una fusa i a la meitat d'una corxera.

Negres: Figura rítmica que equival al doble d'una corxera i a la meitat d'una blanca.

Compassos: Unitat de mesura del ritme i que consta de un nombre determinat de parts o temps. Aquestes parts o temps van en funció del tipus de compàs que es tracti: compàs binari vol dir que consta de dos temps. Compàs ternari vol dir tres temps i compàs quaternari vol dir quatre temps.

Negra: És la figura que equival a la meitat d'una blanca i al doble d'una corxera.

Silenci de negra: És el signe que indica un silenci amb valor de negre.

Silenci de blanca: És el signe que indica un silenci amb valor de blanca.

Silenci de corxera: És el signe que indica un silenci amb valor de corxera.

Blanca: És el valor rítmic que val el doble que la negra i la meitat de la rodona.

Bemoll: És el signe que indica que la nota a la qual afecta baixa mig to.

Silencis de semicorxeres: És el signe que indica un silenci amb valor de semicorxera.

Becaire: És el signe que indica que la nota a la qual acompanya deixa d'estar afectada per una alteració prèvia.

Diesi o sostingut: És el signe que indica que una nota ha de pujar mig to.

Doble diesi: És el signe que indica que una nota ha de pujar un to.

Pentagrama: Són les cinc línies sobre les quals s'escriuen les notes.

Clau de fa: Igual que la clau de Sol, és el signe que apareix al principi de la partitura per situar en quin lloc de pentagrama estarà situada la nota Fa.

Puntet: La nota que va acompanyada per un puntet augmenta el seu valor rítmic en la meitat. De manera que si per exemple tenim una negra amb puntet el resultat serà el una negre més una corxera, o el que és igual, tres corxeres.

Treset: És el nom que reben tres valor iguals que ha de ocupar el mateix temps que si fossin dos. Per exemple, un treset de negres ocuparia el mateix temps que dues negres, o un treset de corxeres ocuparia el mateix temps que dues corxeres.

Lligadura: Dues notes unides per un signe de lligadura equivalen a la suma dels seus valors. Dues negres lligades equivalen a una blanca. Una negre i una corxera equivalen a tres corxeres... etc. En el cas de la figura del exemple descrit, una blanca lligada amb una negra equivalen a tres negres.

Rodona: És el valor rítmic que val el doble que una blanca. Una rodona ompliria un compàs quaternari.

Escales pentatòniques: Són les escales que només tenen cinc notes amb la peculiaritat de que no tenen semitons. Per exemple, la escala pentatònica de Do tindria aquestes notes: do, re, mi, sol, la, si.