<Ree al la tabelo Elementa kurso de esperanto

 

LECIONO 14

 

 

NOKTA PROMENO

ATENTU!

# Polico = (la) policia
# Policano = (un) policia

  • Kaj nun lernu la signifojn de la venontaj afiksoj:

El prefix dis-: Indica divisió, allunyament en direccions oposades, dispersió: doni (donar) > disdoni (distribuir); semi (sembrar) > dissemi (disseminar)
Ili disiris = Ili foriris dise

De com a prefix: La preposició de s'utilitza com a prefix amb el significat de, des de:
La trajno deiris de Barcelono = El tren va sortir (començar a anar) des de Barcelona

Pri com a prefix: La preposició pri s'utilitza com a prefix amb un cert sentit augmentatiu: skribi leteron (escriure una carta) > priskribi lokon (descriure un lloc); planti arbon (plantar un arbre) > priplanti bienon (plantar (tota) una finca)

Tra com a prefix: La preposició tra usada com a prefix significa del començament al final: legi (llegir) > tralegi (llegir del començament al final); pasi (passar) > trapasi (atravessar); nokto (nit) > tranokti (passar la nit)

GRAMATIKO:

AFIXOS I PREPOSICIONS COM A ARRELS
Com hem anat veient al llarg del curs, amb tota llibertat els afixos, preposicions, adverbis simples i correlatius es poden utilitzar com a arrels de noves paraules:
> post (després de) => poste (l'adverbi després)
> kun (amb) => kunulo (company)
> sen (sense) => senigi (deixar sense)
> for (lluny) => fora (llunyà)(-ana)
> pli (més) => plia (d'a més a més)
> kial (per què) => kialo (causa, el perquè)
> et- (sufix diminutiu) => eta (petit) (-a)
> eg- (sufix augmentatiu) => ege (molt)
> ebl- (indica possibilitat) => eble (potser)
> mal- (indica el contrari) => malo (el contrari)

JU ... DES ...
Indica la relació de causa-efecte entre dues accions. S'acompanya de pli o malpli.
> Ju pli oni praktikas des pli bone oni parolas = Com més es practica, més bé es parla
> Ju pli mi dubas des malpli mi opinias = Com més dubto, menys opino
> Ju malpli li dormas des pli li estas laca = Com menys dorm, més cansat està

AJN
Indica indefinició o desconeixement:
> Iu ajn = Qualsevol (persona)
> Io ajn = Qualsevol (cosa)
> Iel ajn = De qualsevol manera
> Kiu ajn = Sigui qui sigui
> Kiel ajn = Sigui com sigui
Normalment segueix els correlatius que comencen per i- i ki-.

KROM
Krom és l'equivalent en català a a part de o tret de:
> Krom Arnau, aliaj katalunoj venis = A part de l'Arnau van venir altres catalans
> Krom Arnau, ne venis aliaj katalunoj = A part de (Tret de) l'Arnau no van venir altres catalans

KIEL EBLE PLEJ
L'expressió kiel eble plej vol dir quant més ... millor/com més ... millor:
> Venu kiel eble plej frue = Vine quant més aviat millor
> Mi laboros kiel eble plej rapide = Treballaré quant més ràpid millor

EKZERCOJ:

B- Kompletigu la vortojn:

Okazis grav___ kunsid___, mart___ la 15__, je la dek___ hor___. La pordisto malfermis la du pord___, por ke ni povu eniri en la salon___. Enestis mult___ hom___. Tiam alvenis la estr___. Li havis en si___ man___ grav___ material___, kiu___ li devis konigi al ni. Tuj malaperis la bruad___ kaj ni li___ rigardis plej atente.

  • Kaj fine la ekzercoj. Kiel kutime maldekstre la korekteblaj, kaj sube unu plia ekzerco.

.

PLIA EKZERCO:

A- Traduku:

klarigi, pretigi, kontentigi, ekigi, gea, dume, ejo, indega, ina, ujo, reebligi, ilo, forigi, apude, superi, aro, peristo, respektinda, trarakonti, diskonigi, troigi, senpere, depreni, plimulto, plejparte.

.