<Tornar a l'índex Curs elemental d'esperanto

 

LECIONO 2

 

AMIKO MARKO

FIKSIGAJ EKZERCOJ:

A- Kio estas skribotablo?
> Skribotablo estas tablo

1. Kio estas lernolibro?
2. Kio estas laborlingvoj?
3. Kio estas lingvoinstruo?
4. Kio estas sportkurso?
5. Kio estas lingvolernantoj?
6. Kio estas Esperanto-amikoj?

B- Kiu estas la lernanto?
> LI estas la lernanto

1. Kiu estas la patrino?
2. Kiuj estas la amikoj?
3. Kiu estas la instruistino?
4. Kiuj estas la hotelistinoj?
5. Kiu estas la sportistino?

C- La patrino respondas
> Kiu respondas?

1. Lernolibro estas sur la tablo
2. Li estas nia amiko
3. Anna estas la instruistino
4. Ni estas la lernantoj
5. Papero estas en la libro
6. La laboristoj laboras

El sufix -ist: Indica ocupació, ofici o ser seguidor d'una idea:
instrui (ensenyar) > instruisto (mestre)
hotelo (hotel) > hotelisto (hoteler)
Esperanto (esperanto) > esperantisto (esperantista, aquell que sap i usa l'esperanto)

El sufix -in: Indica el femení.
lernanto (alumne) > lernantino (alumna)
patro (pare) > patrino (mare)
instruisto (mestre) > instruistino (mestra)
Gràcies a la gran llibertat per crear paraules en esperanto, molts afixos s'utilitzen també sols:
ino = femella

ATENTU!

#KiO vi estas? > Mi estas lernantO

#KiU vi estas? > Mi estas Marko

#ESTAS laboro = HI HA feina

GRAMATIKO:

PLURAL
El plural es forma afegint una j al singular:
> tabloj, lernantoj, viaj paperoj

ESTI
El verb esti indica també la forma impersonal hi ha:
> En la hotelo estas tabloj = A l'hotel hi ha taules

KIO
Pronom interrogatiu que significa què (quina cosa):
> Kio estas sur la tablo? -Sur la tablo estas paperoj kaj libroj

KIU
Pronom o adjectiu interrogatiu que significa qui o quin (-a):
> Kiu skribas? = Qui escriu?
> Sur kiu tablo estas la libro? = Sobre quina taula és el llibre?
Concorda en nombre:
> Kiuj paperoj estas sur la tablo? = Quins papers hi ha sobre la taula?
Compareu:
> Kiu estas vi? = Qui ets tu?
> Kiuj estas vi? = Qui sou vosaltres?

ARRELS I AFIXOS
Tradicionalment, diem que les paraules es descomposen en arrels, afixos (prefixos i sufixos) i terminacions.
Les arrels són la base de les paraules simples:
> respond-i = contestar
> respond-o = resposta
Les terminacions són partícules com ara o, j, i, as...
Els sufixos són partícules amb un significat precís que s'enganxen darrera d'una arrel o d'un altre sufix:
> instru-ist-o = professor (professional de l'ensenyament)
> instru-ist-in-o = professora (dona professional de l'ensenyament)
> Franc-i-o = França (país dels francesos)
Els sufixos també es poden utilitzar com a paraules:
> in-o = dona, femella
Els prefixos són partícules amb un significat precís que s'enganxen davant d'una arrel o d'un altre prefix:
> re-lerni = tornar a prendre
> ek-re-lerni = començar a tornar a aprendre
Els prefixos també es poden utilitzar com a paraules:
> ek-o = començament
En esperanto hi ha molts afixos, que anirem aprenent.

MOTS COMPOSTOS
En esperanto es poden combinar diverses arrels per formar una única paraula. L'element principal va al darrera. L'arrel del davant té caràcter adjectivador:
> lerno-libro = llibre de text (llibre d'aprendre)
> skribo-tablo = escriptori (taula d'escriure)
Per facilitar la pronunciació, a vegades es conserva la terminació de l'arrel del davant:
> lernlibro = lernolibro
Per facilitar la comprensió, a vegades s'escriu un guió per separar les arrels:
> lernolibro = lerno-libro

EKZERCO:

B- Traduïu / Traduku:

amikino, labortablo, lingvistino, esperantistino, parolisto, sporti, lingvo-instruisto, skribotablo, nuno, nomi, respondo, skribo

.

  • Per acabar, aquí tens uns exercicis complementaris.
  • Com ja t'hem explicat, d'aquests no et podem donar les solucions perquè sovint hi ha més d'una possibilitat correcta.
  • Si has optat per matricular-te al curs, tens dret a assessorament, un cop fets envia'ls al teu professor per tal que te'ls corregeixi.

PLIAJ EKZERCOJ:

C- Traduïu i contesteu / Traduku kaj respondu:

1. Qui és la teva amiga?
2. La teva amiga Anna escriu ara a l'habitació?
3. Un amic del teu pare treballa en un hotel?
4. Què hi ha sobre la taula de treball a la nostra habitació?
5. Hi ha un manual d'esperanto sobre la teva taula?