<Tornar a l'índex Curs elemental d'esperanto

 

LECIONO 6

 

  • Com de costum, comença llegint el text de la lliçó que tens aquí al costat.
  • Després fes els Exercicis de Fixació.

MIAJ LETEROJ

ATENTU!

Els mots negatius, que comencen per nen-, no porten cap altra negació:

# Li NENIAM venos = ell no vindrà mai

# Tie estas NENIO = allà no hi ha res

# Mi legos NENION = no llegiré res

ESPERANTA JUNUL-LINGVO (plia teksto):

Du knabinemaj junuloj sidas en trinkejo. Du homoj eniras. Junulo demandas la alian:
-Inas?
-Ne, geas
-Malindas!

(la clau està en els significats de homo i dels prefixos in- i ge-. L'entens ara?)

.

GRAMATIKO:

MOVIMENT
Quan s'usa un verb de moviment, la destinació del moviment es marca posant-li una n al final:
-Mi eniros en la grandaN domoN: entraré dins la casa gran
-Mi metas la libron sur la tabloN: poso el llibre sobre la taula
Compareu:
-La laboristo iras en la laborejon: el treballador va al (fins a dins del) treball
-La laboristo iras en la laborejo: el treballador va per dins del treball
Després de la preposició al no es posa la marca n perquè per ella mateixa indica direcció:
-La laboristo iras al la laborejo
La marca n indicant la destinació del moviment s'anomena acusatiu de direcció.

KIEN
A l'interrogatiu kie se li afegeix la marca de l'acusatiu si allò pel què es demana és la direcció del moviment:
-Kie vi estas? .......... Mi estas tie
-Kien vi iras? .......... Mi iras tien (Mi iras al la laborejo)

EL PRONOM ONI
Oni és un pronom personal, equivalent al català hom o es:
-oni legas: es llegeix (hom llegeix)
-oni diras: es diu (hom diu)

LA PREPOSICIÓ EL
La preposició el indica procedència:
-Li venas el Francio
-Mia leteramiko estas el Hungario
I per extensió:
-La tablo estas el ligno: la taula és de fusta

NEGATIUS
Els negatius es formen com els demostratius i els indeterminats, amb la mateixa estructura que els mots interrogatius:
-kio > nenio: res
-kiu > neniu: ningú, cap
-kia > nenia: de cap mena
-kie > nenie: enlloc
-kien >nenien: cap enlloc
-kiel > neniel: de cap manera
-kiam > neniam: (no) mai
-kiom > neniom: no gens
(igualment es construeixen: tien, tiam, tiom; ien, iam, iom)

KIOM LONGE
L'expressió kiom longe equival en català a quant de temps:
-De kiom longe vi havas la libron?: des de fa quant de temps tens el llibre?

El prefix re-: Indica repetició, retorn: revidi (reveure); redoni (tornar a donar); remeti (tornar a posar); ree (repetidament)

Sen com a prefix: La preposició sen s'utilitza freqüentment com a prefix: senmona (que no té diners); senpova (que no té poder); senlaborulo (persona sense feina)

  • Per acabar uns exercicis complementaris:

PLIAJ EKZERCOJ:

A- Traduïu / Traduku:

reiri, reveni, malfermi, maltrankvila, repreni, revidi, piediri, tritaga, senlaborulo, senhejma, foti, senvole.