DELTOIDE DE STEINER


La deltoide de Steiner d'un triangle és una quàrtica obtinguda com a envolupant de les rectes de Simson dels punts de la circumferència circumscrita al triangle.

descÓrregaDeltoide_de_Steiner.mac 
inici
 resultats
indexs