TRIANGLE POLAR


El triangle polar d'ABC respecte una cònica és el triangle A'B'C' determinat per les rectes polars d'A, B i C respecte la cònica.

descÓrregaTri_polar.mac 
inici
 resultats
indexs