r1155

Els centres d'homotècia X i Y entre una circumferència de Tucker i la circumferència inscrita estan a l'el·lipse inscrita que té per perspector l'isogonal F* del punt de Feuerbach F.


 
inici
  resultats