r1161

Siguin B1, B2 els punts de Bickart, B1`, B2` els seus isotòmics. Els triangles cevians de B1`, B2` estan inscrits en una circumferència de centre el punt de De Longchamps L, que és bitangent a la cònica inscrita de centre L.

inici
  resultats