r163

Sigui U un dels punts de Bickart del triangle ABC. Si Ua, Ub i Uc són les traces cevianes d'U llavors els tres segments AUa, BUb i CUc són d'igual longitud. Els punts de Bickart són els únics que verifiquen aquesta propietat.


inici
  resultats