r338

El simètric A'B'C' d'ABC respecte el circumcentre O està en perspectiva amb el triangle antipedal aPbPcP de qualsevol punt P.


inici
  resultats