r451

Considerem tres circumferències del mateix radi amb centres A, B i C, i una circumferència qualsevol amb centre el circumcentre O. Els eixos radicals de cada una de les tres primeres amb la quarta limiten un triangle que està en perspectiva amb ABC. El centre de perspectiva està a la hipèrbola de Jerabek.

inici
  resultats