r452

Es consideren quatre circumferències del mateix radi amb centres A, B, C, i el circumcentre O. Els eixos radicals de cada una de les tres primeres amb la quarta limiten un triangle que està en perspectiva amb ABC, amb centre de perspectiva el punt de Kosnita.

inici
  resultats