Eines del Gimp

Eines per pintar • El llapis: Permet dibuixar de la forma normal. Es pot utilitzar qualsevol pinzell o un degradat per pintar. També esvair la pintura com si fos una aquarel·la, o fer-lo mig transparent mig opac.

 • El pinzell: És com un llapis, de fet té les mateixes opcions, però amb la diferència que les vores són més perfectes, eliminant l'efecte pixelat.

 • La goma d'esborrar: és comporta com un llapis que en comptes de pintar esborra.Eines per retocar les parts pintades • Difumina: Permet difuminar les vores com si es passés cotó fluix damunt del llapis de carbó.

 • Taca: Permet simular l'efecte de passar el dit damunt d'una pintura, barrejant el primer pla i el fons.

 • Esvaeuix/crema: Modifica la tonalitat dels colors, fent-los més vius o enfosquint-los.Eines de selecció

Les eines de selecció en el Gimp són molt importants, un cop seleccionada una àrea es poden fer moltes coses:

 1. Moure: Si s'arrossega una part seleccionada, es deixarà un forat i es podrà moure la selecció a una altra banda de la imatge.

 2. Copiar: Amb les tecles Control + C, es memoritza l'àrea seleccionada. Amb les tecles Control + V, s'enganxa la part memoritzada com una semi-capa més, que després es pot posar en el lloc de destinació. Finalment amb Control + H s'estampa la semi capa en la imatge de fons.

 3. Pintar el contorn seleccionat: La opció del menú Edita > Traça la selecció permet pintar el contorn de la selecció amb un color, una eina o un patró determinat.

  D'aquesta forma no és necessari tenir pols per dibuixar, es pot treballar amb seleccions fins aconseguir la forma desitjada i finalment fintar-la.

 4. Pintar l'àrea seleccionada: Hi ha diverses formes de pintar l'interior de l'àrea.

  Es pot fer servir les opcions del menú Edita,

  Es pot utilitzar l'eina pot de pintura, per pintar l'interior amb un color o amb un patró. Cal modificar les opcions de l'eina, i finalment fer un simple clic en l'interior de l'àrea seleccionada.

  Es pot utilitzar l'eina de degradats. Funciona de manera semblant a l'anterior, però cal fer un clic i arrossegar en la direcció que es vulgui el degradat.

 5. Girar, voltejar i transformar: Amb les eines de transformació girar, rotar, voltejar, es pot alterar la prespectiva de la part de la imatge seleccionada.

 6. Invertir la selecció: Amb l'opció del menú Selecicona > Invertir, es pot canviar l'àrea seleccionada per l'àrea no seleccionada.

 7. Definir un camí: Des del menú Selecciona, es pot escollir la opció “A camí” per transformar la selecció en un camí.

 8. Treballar amb màscares de selecció: Convertint la seleccion en una màscara (Menú Edita > Commuta màscara ràpida), es podrà treballar amb l'àrea seleccionada com si fos un canal més. Damunt d'una màscara es pot pintar i aplicar filtres, com si d'una pintura es tractés, però en comptes de pintar, el que s'estarà fent és modificant l'àrea de la màscara.

Les eines de selecció del Gimp són:

 • Selecció de rectangles: Es fa un clic a un punt inicial i s'arrossega, per ampliar la selecció d'una àrea rectangular.

 • Selecció d'el·lipses: Es fa un clic a un punt inicial i s'arrossega, per ampliar la selecció d'una àrea el·líptica.

  Tant amb la selecció de rectangles com d'el·lipses si després de seleccionar el punt inicial, mentre s'arrossega, es prem la tecla Control, aleshores el punt inicial en comptes d'un vèrtex de l'àrea de selecció serà el punt central.

  De la mateixa manera que si es mentre s'arrossega es prem la tecla Majúscules, aleshores el rectangle serà un quadrat perfecte o bé l'el·lipse serà un cercle amb un radi determinat.

 • Selecció amb un llaç: Permet dibuixar a mà alçada el contorn de l'àrea que es vol seleccionar. Cal dibuixar una figura tancada.

 • Selecció de regions contínues: Fent un clic a una punt de l'àrea a seleccionar, se seleccionarà tots els punts veïns que tinguin el mateix color.

 • Selecció de regions del mateix color: Fent a un punt del color que es vol seleccionar, selecciona totes les àrees pintades amb aquell color.

 • Selecció amb les tisores intel·ligents: És semblant al llaç i semblant a les regions contínues, permet seleccionar regions contínues de colors diferents.

  Funciona seleccionant punts del conto l'àrea que es vol seleccionar fins que el Gimp pugui deduir què és el que es vol seleccionar de forma intel·ligent.


Totes les eines de selecció, tenen un diàleg d'opcions de l'eina semblant que permet treballar amb seleccions amb quatre modes:

 • Canvia la selecció actual: cancel·la la selecció anterior, i en comença una de nova.

 • Unió: la selecció s'afegeix a la selecció anterior.

 • Substracció: la selecció actual restarà de la selecció anterior.

 • Intersecció: Només quedarà seleccionada l'àrea d'intersecció de la selecció que es faci amb la selecció anterior.
Eines vàries

  Per controlar el camins també es necessita el diàleg de camins, amb el qual es pot convertir una selecció amb un camí o al revés, crear nous camins, duplicar-ne o eliminar-ne.