GRUPS FUNCIONALS MÉS IMPORTANTS 

 (per ordre de prioritat ascendent)

Grup

Nom  de la Funció orgànica

Funció principal

Sufix si és funció principal

Substituïen

Prefix si no és funció principal

              O

               ||

        R - C - O H

 

    Àcid

 

    àcid  .....................  -oic

    àcid  .............-carboxilic

 

 

 

      R - C =  O

            O

      R - C  = O

 

    Anhídrid d'àcid

 

    anhídrid  ............-oico

 

             O

              ||

      R – C – O - R'

    Sals

    Ester

    ....... -oat de (metall)

     R ....-oat de alquil (R')

 

     alcoxicarbonil- ...........

                 O

                       ||

          R - C -  NH2                  

 

    Amida

  ................... - amida

  ........ -carboxamida

 

      carbamoil- ...............

              

          R - C  =  N

 

    Nitril

    ................ -nitril

    ................-carbonilo

 

      ciano - ..................

                H

        R’ - C = O

 

    Aldeid

 

    ..................... -al

     formil- .................

     oxo-...................

O

||

R’’ -  C – R '

 

    Cetona

 

    .................... -ona

   ceto-....................

      oxo- ....................

             OH

               |

        R -  CH – R '

Alcohol

primari un grup OH

secundari  dos grupsOH

terciari tres grups OH

 

     ................ -ol  

     ..........……- diol

     ..........……- triol

 

     hidroxi -................

     dihidroxi -.............

     trihidroxi -............

        C6H6 – OH

       Fenol

 

 

        R - NH2

     R  -  NH - R'

        R -  N  - R'     

              R’’

Amina  primari -NH2

secundaria  =NH

terciària      = N

     .................  -amina

     di  ............. -amina

     tri .............. -amina

 

       amino- ...................

  R - O – R '

     Èter

    R' ............-oxi-...

    R- , R' - , èter

 

       R =  R'

     Doble enllaç

  ................- é

 

       R =  R'

     Triple enllaç

  ................-í

 

         R- CH2 -  X

       ( X= halogen )

 

    Derivats Halogenats

 

   Halo- ...................

solo prefixos  Fluor, clor,    bromo, iode

      R- CH2  - NO2

    Nitroderivats

 

    solo prefixo

    nitro- ................

àcid > anhídrid > ester > amida > nitril > aldehid > cetona > alcohol > fenol > amina > èter >doble enllaç  >  triple enllaç > derivats halogenats > nitro derivats >

 

El grup funional prioritati numera els carbons de la cadena principal i es posa com sufix, la resta de grups es possen com prefixes.

Exemple : àcid 2,3-dibromo-4hidroxi-pentanoic