Guia

 

Principi
Enllaços Internet Química II

 

 

Laboratori Virtual

http://www.edu365.com/eso/muds/ciencies/index.htm

 

  Estats  de la matèria

 - Explica els diferents conceptes de pressió, temperatura, i les lleis dels gasos

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/leyes_gases/index.html

 - Modelo gas: Dona la idea d’un gas

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/ModGas2.htm

- Permet variar la temperatura, la pressió i la massa en un gas

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/Mole/e-gas.html

- Concepte de pressió :Pressió ideal, pressió  instantània, ¿De que depèn la pressió en aquest model?

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/Presion2.htm

 - Es veu com la pressió varia al canviar la temperatura i el nombre de partícules, ¿Canvia la pressió en canviar la massa de les partícules?  

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/materia/presion.htm

 - Model de sòlid

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/ModSolido2.htm

 - Model de  líquid

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/ModLiquido2.htm

 - L’aigua en els tres estats: hi tres applets a aquesta pàgina Matèria sòlida, Matèria líquida i Matèria gasosa, fixa’t en les diferències entre elles. També  pots veure altres applets de canvis d’estats.

http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?c3=&mid=49&l=

 - Algunes pràctiques senzilles

 http://icarito.latercera.cl/icarito/2001/841/pag4.htm

 -  Els estats de la matèria

http://roble.pntic.mec.es/~csoto/estadfis.htm

 - Els estats del elements químics segons canvia la Temperatura

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/PhasesoftheElements.htm

 - Calor específic d’un cos. En donar la mateixa quantitat de calor a diferents cossos d’igual massa  observen que la temperatura final no és la mateixa, això es degut al Calor específic ¿De que depèn el calor específic?

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/SpecificHeat.htm

 ­ Es dona calor a una massa d’aigua en estat sòlid, gel,  s’observa con va canviant d’estat. ¿La temperatura canvia sempre quan dones calor al sistema?

http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/Calor/CambioEstado/applet/applet_cambioEstado.htm

  - Es dona calor a una substància i s’observa com va passant per els diversos estats i con es va construint la gràfica Calor-Temperatura del cos.(Has de mantenir clikat el botó HEAT) ¿Es tracta d’una substància pura? ¿És aigua?

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/PhaseChanges/HeatingCurve.html

 - Pots veure i manipular una gràfica de cavis d’estat, observa que en posant-te al punt B i disminuint la temperatura arribes al punt crític. ¿Què passa en aquest punt?

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/PhaseChanges/PhaseDiagram4.html

 

 

Enllaç Químic

- El àtom de Schrödinger i el orbital

http://www.maloka.org/f2000/quantumzone/schroedinger.html

- Fixa’t en aquesta taula periòdica, et dona els electrons i la seva configuració electrònica, tria una columna fixa’t en el últim electró, ¿si vas baixant en la columna o grup com són les configuracions dels ultimis electrons, electrons de valència? ¿I si fas el mateix en una fila o període?

¿Vols veure els diferents àtoms, la seva configuració electrònica, el seu nucli, el seu ordre?

http://www.maloka.org/f2000/periodic_table/index.html

  - Orbitals: Formes dels orbitals :compara la forma dels orbitals, per exemple 1s amb 2s ,3s…… i 2px amb 3px,4px,…etc. ¿com són?

http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/AO-hybrids/sp3/index.html

  - Fixa’t com es van omplint els orbitals segons va canviant el nombre atòmic dels elements.

¿Es verifica el principi de màxima multiplicitat o regla de Hund ?

http://www.webelements.com/webelements/elements/text/S/econ.html

 - Pots veure con esdevé la forma d’un orbital que tu has triat

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/atomo/modeloactual.htm

- Introdueix els nombres quàntics i observa els orbitals

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/NumerosCuanticos12.htm

 -¿Vols volar entorn dels orbitals en tres dimensions? Tu pots triar els nombres quàntics, es a dir l’orbital.

http://falstad.com/qmatom/directions.html

  -Taula periòdica: Aquesta taula periòdica es excel·lent, al menú de la esquerra podeu triar diferents característiques;  podeu veure com varien les propietats dels elements  a la taula: “propiedades físicas: (volumen atómico), radios: (radios atómicos i iónicos),ionización: (afinidad electrónica i energia de ionización),propiedades electrònica :(electronegativitat), trieu la representació “ barras” per mostrar els gràfics. Fixa’t com varien aquestes propietats a un període i a un  grup. Pots veure també, configuracions electròniques. etc.

http://www.educaplus.org/sp2002/index_sp.php

 - Podeu visualitzar cada àtom, la seva configuració i el seu nucli.

Hi ha una explicació de l’origen i les característiques de  la taula periòdica

http://www.maloka.org/f2000/periodic_table/index.html

 - La Geometria molecular: Pots manipular la figura i veure en tres dimensions com son diverses molècules: aigua, amoníac, metà. (Clikant sobre la figura pot girar la molècula)

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/carbono/enlaces.htm

 - Com es fa en detall la estructures de Lewis d’una molècula.

http://titanium.fullerton.edu/shock/bondtut.html

 - Enllaç iònic: Fixa’t a l’applet com es fa l’enllaç iònic i també el tipus de compost que són les substàncies iòniques, fer girar el cub amb els àtoms.

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/compuestos/ionicos.htm

 - Enllaç iònic

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/ionic_bonds.htm

- Enllaç covalent: Fixa’t  com és  l’enllaç covalent i fes girar les molècules en tres dimensions

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/compuestos/covalentes.htm

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/covalent_bonds.htm

 - Enllaç metàl·lic

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/covalent_bonds.htm

 - Ponts d’hidrogen

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/hydrogen_bonds.htm

 - Forces de Van der Waals

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/van_der_waals_forces.htm

 - Forces entre un dipol i una substància iònica (dissolució de sal en aigua)

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/moleculeion_attractions.htm

 - Sòlids moleculars i atòmic: fixa’t com són les xarxes en tres dimensions

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/compuestos/reticulares.htm

 - Molècules polar i apolars: tens dos molècules diferents, fixa’t com variant  els àtoms la molècula pot ser polar o apolar ¿Com són els àtoms exteriors quan la molècula és apolar? ¿Hi ha simetria de carregues ?

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/MolecularPolarity.htm

 - Pots veure els enllaços intramoleculars i intermoleculars

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/default.htm

 - Com es fa en detall la estructures de Lewis d’una molècula.

http://titanium.fullerton.edu/shock/bondtut.html

 - Model d’hibridacions  d’orbitals: Fixa’t com es fan i quina és la seva geometria

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/hybrv18.swf

 - Geometria molecular: Enllaços covalents en molècules orgàniques fixa’t en com es la geometria, fes girar les molècules en l’espai

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/carbono/enlaces.htm

 

 

Termodinàmica química

-Treball, energia i calor d’un gas en expansió.

http://www.mfc.uclv.edu.cu/DVF/Laboratorio%20Virtual/P.V.de%20F/A.Nuevos/www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/termo1/termo1.44.html

 - Segon Principi: Pots veure com en la caiguda d’un cos la energia potencial es va transformant en energia tèrmica, es a dir en vibració de les partícules del cos. Això es una exposició de el segon Principi  de la termodinàmica: en qualsevol procés físic o químic sempre hi ha una transformació de energia en energia tèrmica, pèrdua d’energia com calor.

http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/Lab_quimica/simulacions/segonaLleiTermo/Instructions.htm

 - Energia Lliure Gibs: La representació gràfica G,T de la equació de Gibbs G=H-T·S, si H i S són constants, serà una recta. Fixa’t que pots canvia  la gràfica agafant  la recta per un dels extrems, també pots fer-ho clikant “Quantitative” i introduint els valors de H i S. ¿Si vols un procés que sigui sempre espontani com ha de ser H i S? Recorda que si G<0 la reacció es espontània.

http://mc2.cchem.berkeley.edu/Java/Gibbs/Gibbs.html

- Equilibri tèrmic: Pots fer diversos experiments, pots pujar i baixar les temperatures clissant als termòmetres i arrossegant-los, pots comunicar els, dos recipients, clissant sobre la paret intermitja entre els compartiments. ¿El calor de quin compartiment flueix? ¿La energia tèrmica d’un cos de qui depèn?(Clika a : Do the First Experiment  )

http://jersey.uoregon.edu/vlab/Thermodynamics/index.html

 
 

 

Equilibri Químic

- Es pot veure com varia gràficament les concentració en una reacció d’equilibri

http://www.chm.davidson.edu/ronutt/che115/EquKin/EquKin.htm

 - Pots veure com varia la velocitat  de reacció en variar les concentracions dels reactius

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/reacciones/concentra.htm

- Pots veure com varia la Velocitat  de reacció en variar la temperatura dels reactius, però també pots veure com varia la velocitat de reacció en variant la concentració d’oxigen.

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/reacciones/temp.htm

 - Equilibri químic:Pots varia la temperatura, i el nombre de partícules, cada vegada que canvis el nombre de partícules has de clikar INTRO per confirmar el canvi. ¿De qui depèn la constant  d’equilibri?

http://chemistry.beloit.edu/Water/equilibK/index.html

 - Conceptes bàsic sobre velocitat de reacció

http://www.indexnet.santillana.es/powerpoints/graficos/cinetica.ppt

- Equilibris químics: fixa’t a la reacció, pots canviar els valors de la temperatura i la probabilitat, la probabilitat indica quan es fa un xoc si es farà la reacció  química o no. ¿Canvien els nombre de partícules del producte de la reacció  quan es canvia la probabilitat? i la temperatura?

http://mc2.cchem.berkeley.edu/Java/equilibrium/index.html

 - Explicació de conceptes d’equilibri (també hi ha explicacions termodinàmiques i de cinètica)

http://eros.pquim.unam.mx/~moreno/cap08.htm

 - Fixa’t que en variant les concentracions dels reactius es veu com varien les concentracions dels productes. Tria unes concentracions inicial, i fixa’t com les gràfiques es mantenen constants a partir d’un moment determinat, ¿Està en aquest moment la reacció en equilibri?. Fes el calcula de la Kc, constant d’equilibri ¿Canvia la Kc quan varies  les concentracions dels reactius?

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/chemEqu3.htm

 - Le Chatelier: Tria una reacció de les proposades,  i després ves canviant les concentracions dels reactius ¿Què li passa als productes? ¿Canvia la Kc?

¿Com reacciona l’equilibri?

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/LeChat.htm

 

 

Cinètica Química

- Explicació del concepte de velocitat de reacció (també hi ha explicacions termodinàmiques i de cinètica)

http://eros.pquim.unam.mx/~moreno/cap08.htm

 

 

Reaccions de transferència de protons

 - Àcid- base:  Pots veure a “Explore” el pH de diferents substàncies comunes.

http://www.miamisci.org/ph/default.html

 - Tria una substància i varia la concentració ¿Com varia el seu pH? Fes això per un àcid i una base ( Dip vol dir introduir el indicador a la dissolució)

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/Acid-BasepH2.htm

 - Electrolits ¿Quins són electrolits?

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/07acidbase/electrolyte.htm

  -Es pot veure com es dissol un àcid (Hydrogen Chloride (an Acid))

http://web.umr.edu/~gbert/ANIMATED/Asoly.HTML

 - Es pot veure com es dissol una base(Sodium Hydroxide (a Base))

http://web.umr.edu/~gbert/ANIMATED/Asoly.HTML

 - pH de sales : Tria un anió de la columna de la dreta i ves canviant el catió de la columna de l’esquerra ¿Per què varia el pH de la sal? ¿A les sals que tenen un pH=7 com es la força de l’àcid i de la base?

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/pHofSalts.htm

- Àcids forts i àcids febles: ¿Qual dels dos àcids es fort i qual es feble? ¿Quan un electrolit, en aquest cas l’àcid, diem que es feble?

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/acid13.swf

 - pH de  Tampons: Tenim una dissolució d’un àcid i d’una sal soluble del mateix àcid que ens donarà la base conjugada de l’àcid. Pots triar la quantitat d’un àcid feble i d’una sal d’àcid feble, fixa’t en el pH, ¿És un tampon?

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/PHHH1.htm

 - Indicadors vídeos necessites baixar el Quick Time

( Quick Time:http://www.apple.com/quicktime/download/)

http://neon.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/FilmStudio/phenolphthalein/HTML/page03.htm

 - Neutralitzacions: Pots triar: un àcid, una base i l’indicador, fixa’t com varia el pH, i on és el pH de l’indicador. ¿Para què ens serveix una neutralització?

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/acidobase2.htm

 - Neutralitzacions: Tritrations vol dir neutralitzacions.

Pots calcular la concentració d’un àcid, has de triar la base, el indicador  i l’àcid. Fes una tria i calcula la concentració de l’àcid. Pots adjustar la concentració segons afegeixis la base en diverses quantitats: 1ml,0,1 ml i 0,05ml

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/TitrationHomework.htm

 

 

Reacions de transferència d’electrons

 - Característiques de la electricitat

http://www.geocities.com/saraprof2000/semestral1a/help_quickoscollege.htm

 - Exercicis de redox

http://dtahosting.utalca.cl/sitios/quimica/profesor/astudillo/11proxred.htm

 

 

Equilibris de Solubilitat

Pots seleccionar un anió i veure com canvia la solubilitat del compost que es formen en variant el catió. ¿Es verifiquen els criteris generals de solubilitat?

http://www-scf.usc.edu/~chem105b/bradforth/resources/aqueous_equilibria/solub.html

  -Es pot veure com es dissol un àcid

http://web.umr.edu/~gbert/ANIMATED/Asoly.HTML

 - Es pot veure com es dissol una base

http://web.umr.edu/~gbert/ANIMATED/Asoly.HTML

 - Es pot veure com és dissol una substància no iònica en aigua i s’estableix un equilibri entre la fase dissolta i la fase solida

http://web.umr.edu/~gbert/ANIMATED/Asoly.HTML

 - Es pot veure com s’arriba a la saturació i com s’estableix l’equilibri entre la fase solida i la fase dissolta d’una sal insoluble

http://chemistry.beloit.edu/Water/moviepages/PrecipitationCu.htm

 - Precipitació d’una sal insoluble: tria una sal com el clorur de calci i posa tres molècules, després tria altre sal com el nitrat de plata i tria altres molècules. Clika Start ¿que compost es va al fons com una sal insoluble? ¿que queda en la dissolució i en que forma?

http://access.mmhs.ca/compsci/Solubility.html

 

 

Química orgànica

- Formulació

http://dtahosting.utalca.cl/sitios/quimica/profesor/astudillo/c3_prh.htm