Puja el consum de combustibles fòssils.

L'ús mundial de combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) va augmentar un 1,3 % el 2002, fins a arribar a 8.034 milions de tones equivalents de petroli, segons unes estimacions preliminars basades en fonts governamentals i de la indústria. Cal comparar la xifra amb la del 0,3 % d'augment del 2001. El consum de combustibles fòssils es 4,7 vegades superior al nivell del 1950 i actualment li correspon un 77 % del consum d'energia mundial. El consum de petroli al món va augmentar tan sols un 0,5 % el 2002, en part per rao de la crisi en l'economia mundial, segons primeres estimacions de l'Agència Internacional de l'Energia (AIE) (figura 2). Als EUA, on es consumeix aproximadament un 26 % del petroli del món, es va enregistrar solament un petit increment en la demanda. A Europa, el consum de petroli es calcula que va baixar en un 0,7 %. També va disminuir en un 0,6 % al Japó, Corea del Sud, Austràlia i Nova Zelanda, i en un 2,6 % a l'Amèrica Llatina. El creixement més fort es va enregistrar a la Xina, on la demanda va pujar un 5,7 %, i la van seguir l'Orient Mitjà (2,5 %) i l'ex-bloc soviètic (1,9 %).
Després d'un breu però marcat descens a final de la década de 1990, torna a augmentar el consum de carbó. El 2002 es calculava el consum mundial de carbó en uns 2.298 milions de tones equivalents de petroli: un 1,9 % per sobre de la xifra del 2001. Als EUA, país que consumeix prop del 25 % del carbó del món, la demanda va baixar aproximadament un 0,5 En canvi, la Xina, amb un 23 % del consum mundial de carbó, va experimentar un increment del voltant del 4,9 %: una marcada recuperació a partir de les davallades de final de la dècada de 1990. Malgrat que la Xina ha prohibit la combustió de carbó en algunes regions amb problemes de boira tòxica i pluja àcida, darrerament n'ha incrementat la producció de les mines esta tais.
El consum de gas natural va pujar un 2 %, fins a arribar a 2.207 milions de tones equivalents de petroli. Els EUA, que consumeixen cap a un 27 % del gas natural del món, en van consumir prop d'un 3,7 % menys durant els primers 10 mesos del 2002, en comparació amb el mateix període del 2001.
Aquesta davallada l'explica sobretot la suavitat de les temperatures dels primers mesos de l'any. En els països industrialitzats en conjunt, el consum de gas natural va baixar un 2,4 % el novembre; el descens mes important es va produir al Japó (una baixada del 10,4 %) i el principal increment, a Noruega (una pujada del 81 %).
Tot i així, en termes mundials, el gas natural ha estat el combustible fòssil que ha experimental el creixement mes ràpid i representa una proporció del consum d'energia mundial que va en augment. Avui correspon al gas natural prop del 24 % del consum d'energia al món, quan fa 10 anys la proporció era del 22,5 %. L'augment s'explica per mitjà d'una sèrie de factors, entre els quals cal citar l'abundància de proveïment de gas en molts països i el menor impacte ambiental del consum d'aquest combustible en comparació amb els altres fossils. Bona part del recent augment en el consum de gas i la previsió de pujada per al futur procedeixen de les tasques encaminades a reduir les emissions de contaminants atmosfèrics, sobretot amb el canvi del carbó i el petroli cap al gas a les centrals d'energia.
A curt termini, encara persisteixen importants dubtes a l'hora de valorar les tendències del futur en el consum de combustibles fòssils, incloent-hi les possibles conseqüències econòmiques i polítiques de l'agitació de l'Orient Mitjà. La tornada d'El Niño a final del 2002 i principi del 2003 alterarà probablement les pautes de precipitacions i portarà unes temperatures mes extremes, i el canvi meteorològic afectarà la producció hidroelèctrica i la demanda de gas natural.
A llarg termini, l'Agència Internacional de l'Energia preveu que la demanda d'energia primària al món augmentarà un 1,7 % cada any entre el 2000 i el 2030 i que aquest darrer any arribarà a 15.300 milions de tones equivalents de petroli. Es calcula que els combustibles fòssils satisfaran mes del 90 % de l'augment de la demanda i que la major part d'aquest increment s'enregistrarà en el món en via de desenvolupa-ment.2 Però malgrat aquest creixement ràpid, l'AIE preveu que el 2030 un 18 % de la població mundial continuarà sense poder accedir ais serveis d'energia moderns, com ara l'electricitat.
Val a dir, però, que les previsions de l'AIE es basen en uns supòsits que en realitat temen poc fonament. Donen per suposat que fins al 2010 els preus de la major part dels combustibles es mantindran pràcticament sense canvis i que no es modificaran els impostos sobre l'energia. També pressuposen que continuarà augmentant! la producció mundial de petroli, malgrat el fet que molts analistes compten que arribarà a un sostre abans del 2020. Mentre que el consum de petroli es veurà probablement limitat per restriccions geològiques i polítiques, la combustió de carbó ben segur que quedarà restringida pels costos en sanitat i medi ambient que duu aparellada, en especial pel canvi climàtic del planeta.

Janet L. Sawin. Signes Vitals 2003. Centre Unesco de Catalunya