Avaluació

 

Abans de començar amb les activitats llegiu aquesta rúbrica i aneu-li donant un cop d'ull de tant en tant per saber com us avaluarà el professorat. Cada apartat val dos punts i la nota és per als dos.

 

Cal millorar (0 punts)

Correcte (1 punt)

(2 punts)

Puntuació

El contingut (definició, origen, estils, músics i característiques del blues)

Incomplet (falten alguns apartats) i està poc elaborat. La informació és massa simple. El contingut és, en línies generals, correcte encara que una mica superficial. Hi ha apartats poc desenvolupats. El treball reflecteix tots els apartats que es demanen i estan força desenvolupats.

(0-1-2)

El text (expressió escrita, correcció ortogràfica i vocabulari)

Expressió escrita deficient i amb faltes d'ortografia. Vocabulari pobre. Correcta expressió escrita però amb alguns errors gramaticals i ortogràfics. Vocabulari musical bàsic. L'expressió és fluïda i sense faltes ortogràfiques. Bon vocabulari musical.

(0-1-2) 

Actitud (autonomia, treball en grup i recerca)

Treball poc cooperatiu i sense implicació en la tasca comuna. Dificultats per moure's dins dels enllaços recomanats.

Hi ha hagut certs entrebancs en la col·laboració i el repartiment de tasques ha estat desigual. Navegació i recerca correctes. Han compartit la informació i el resultat mostra discussió i planificació conjunta. Han sabut explorar força la informació dels webs.

(0-1-2) 

Presentació (PowerPoint) i disseny

Poc atractiu visual i gens original. Imatges escasses i poc adequades. No s'han explorat les possibilitats mínimes del programa PowerPoint.

Les diapositives són correctes però tenen un disseny poc atractiu. Han desenvolupat les eines bàsiques del programa.

Treball visualment atractiu, amb diversos recursos gràfics (en consonància amb el text). Han desenvolupat força les possibilitats que ofereix el programa.

 (0-1-2) 

Exposició oral i audicions

Poc clara i difícil de seguir. Sense ritme i avorrida. No s'han repartit correctament l'exposició i les audicions no són les adequades.

Exposició correcta encara que li falta una mica de ritme i coherència. Exemples musicals adequats.

Clara, entenedora i amb el ritme adequat. Les companyes i companys ho han seguit amb interès. Exemples musicals interessants.

 (0-1-2)