Avaluació

Abans de començar amb les activitats, i mentre aneu desenvolupant el treball, consulteu aquesta rúbrica per saber com us avaluarà el professorat. Cada apartat val dos punts i la nota és per a tot el grup.

A la persona afligida no li doneu més soroll (anònim)

 

Cal millorar (0 punts)

Correcte (1 punt)

Bé (2 punts)

NOTA

El contingut

Incomplet. Falten alguns aspectes bàsics i està poc elaborat. La informació recollida és massa simple.

El contingut, en línies generals, és correcte encara que una mica superficial. Caldria aprofundir en alguns temes.
El treball reflecteix tots els apartats que es demanen a la tasca i estan força desenvolupats.

El text (vocabulari i expressió escrita)

Vocabulari pobre. Expressió escrita deficient i amb faltes d’ortografia.

Vocabulari bàsic. L’expressió escrita és correcta però amb alguns errors gramaticals i amb faltes d’ortografia.
Vocabulari específic. L’expressió escrita és fluïda i sense faltes d’ortografia.

L'actitud (autonomia, treball en grup i recerca per Internet)

Han treballat sense implicació en la tasca comuna i de forma poc autònoma. Han tingut dificultats per moure’s dins dels enllaços recomanats.

Hi ha hagut alguns entrebancs en la col·laboració mútua i el repartiment de les tasques ha estat desigual. Navegació i recerca correctes.
Bona planificació del treball. Han compartit la informació i el resultat mostra discussió i col·laboració conjunta. Han sabut explorar correctament els enllaços web.

La presentació multimèdia

Les diapositives són poc atractives visualment i gens originals en el seu disseny. No s’han desenvolupat les possibilitats bàsiques del programa informàtic (Power Point o OpenOffice Impress).

Les diapositives són correctes, encara que poc atractives en el seu disseny. Han desenvolupat les possibilitats bàsiques del programa informàtic.
El resultat és atractiu visualment i original en el seu disseny. Han desenrotllat força les possibilitats bàsiques del programa informàtic (transicions, sons, links...).
 
L'exposició oral
Poc clara i difícil de seguir. Sense ritme i avorrida. Descompensada entre els membres del grup i amb una mala expressió oral.
Exposició correcta i ben plantejada però amb poc ritme. Distribució més o menys equitativa entre les persones del grup. Expressió oral adequada.
Exposició clara, entenedora i amb el ritme adequat. Distribució igual entre els components del grup i amb una bona expressió oral.