GUIA DIDÀCTICA

Aquesta wq està adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil de 3 a 6 anys. En aquesta etapa no dominen encara el procés de la lecto-escriptura i això determina que aquesta proporsta sigui més visual que xifrada.

D’acord amb l’objectiu principal de la wq com el títol indica els alumnes hauran de mirar a Miró i això facilita l’accesibilitat a les propostes; unes propostes concretes i senzilles que fomentin l’autonomia i la mínima dependencia envers l’adult. Tot i Aixa el tutor haurà de supervisar la tasca de ben a prop d’acord amb les edats:menys a P-5 i molt més a p-3-

 

 

Objectius conceptuals:

 1. -conèixer el funcionament del ratol
 2. -identificar l’ordinador com a font de informació i formació
 3. -identificar elements de l’obra d’en Joan Miró
 4. -Experimentar el funcionament d’una wq

 objectius procedimentals:

 1. -experimentació del domini del ratolí
 2. -observació d’obres plàstiques on line
 3. -observació de videos amb so i imatge on line
 4. -observació d’ una presentació power point
 5. -experimentació amb una presentació flash tot seguint el funcionament
 6. -experimentació amb activitats jclic
 7. -realització de fitxes relacionades amb el tema: acolorir
 8. -realització d’una fitxa d’autoavaluació: retallar i enganxar
 9. -posada en comú de les descobertes
 10. -confecció d’un mural en gran grup

 objectius actitudinals:

 1. -mostrar interés per la proposta
 2. -respectar el torn en el treball de parella
 3. -acceptar les opinions dels altres
 4. -demanar ajut a adult quan cal
 5. -gaudir amb les propostes

L’avaluació donarà importancia a:

 1. el grau d’autonomia que demostrin en la realitzacio de la wq,
 2.  l’interés per les propostes,
 3. el grau de col.laboració amb els companys,
 4. la capacitat d’escoltar i respectar les aportacions dels altres

 Es farà una avaluació des de tres vessants:

 

Avaluació per parelles: l’objectiu és provocar en ells la necessitat d’arribar a conclusions sobre el procés i resultats del treball fet. Alhora pot generar divergències en els punts de vista que els portarà a justificar i redefinir, si cal,les respostes.

 

Avaluació individual: L’objectiu és situar als alumnes en una activitat individual que ens doni un visió dels aprenentatges assolits. Cada alumne explicarà quins colors i elements considera indispensables en l’obra de l’autor. Es recolliran totes les fitxes i arribarem a acords en una activitat de gran grup.

Un cop definits els colors i els elements elaborarem l’obra final de projecte:  una pintura mural amb elements mironians.

 

Avaluació del tutor: L’0bjectiu d’aquesta es centra en un recull de les observacions derivades del seguiment i dels resultats del procés.

Serà de carácter individual però tenint present el treball cooperatiu.Així obtenim una eina per valorar i si cal modificar el procés d’ensenyament aprenentatge amb la finalitat de garantir l’assimilació dels objectius previstos.

 

 

INTRODUCCIÓ

 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organització de les activitats esdevé de parella d’acord als recursos materials disponibles i a la dificultat de treballar en petit grup sobretot els més menuts.Aprofitarem l’organització del treball per racons. Això permet diversificar les tasques i les rotacions pel racó d’en Miró.Un racó ple de fotos, pintures, imatges, reproduccions fetes a les sessions de plàstica, informacions portades des de casa, llibres,videos…….

 

El nombre de sessions necessàries per asimilar les propostes dependrà de les habilitats i necessitats dels alumnes.

Cal que la tutora faci una presentació de la wq en petit grup, i si cal en parella, abans de començar per facilitar un treball més autònom.

 

Les activitats són limitades pel fet que en aquestes edats el domini dels recursos informàtics és reduit i volem fomentar la independencia dels nostres alumnes en la seva realització.

Aquesta wq estarà inserida en un projecte d’aula sobre l’autor. Al llarg del segon i tercer trimestre es desenvoluparan tasques d’apropament a l’autor.

 

En concret la wq , restaria  quasi com a avaluació final de projecte. Això fomentarà una observació acurada de les obres, un reconeixement d’algunes pintures ja comentades i treballades a l’aula i un major domini del ratolí en els més petits que durant el primer trimestre s’estan adaptant a l’escola i és difícil introduir sessions d’informatica.

AVALUACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crec que cal fomentar l’ús de les TIC  a l’educació infantil. Cada cop resulta més fácil obtenir a la xarxa recursos aplicables als petits que per manca de recursos materials o per manca de formació dels mestres no s’apliquen.

 

Considero una eina interessant treballar wq amb els petits tot i tenir molt clar que resulta complicat engegar-les amb alumnes que en gran part no han fet servir mai un ordinador ni han descobert la xarxa. Però per aquest motiu cal ajudar-los des de les escoles a la seva descoberta i ús educatiu.

 Les dificultats dels alumnes són moltes i la primera és la manca d’habilitats lectoescriptores. Les wq han de ser dissenyades amb moltes imatges i sons.Les tasques han d’adaptar-se a les seves possibilitats d’acció i les activitats han de ser guiades adientment pel tutor a demanda dels alumnes.