Tipus de triangles

Una primera classificació dels triangles s'obté si ens fixem en el nombre de costats iguals així:
\includegraphics{c:/ramon/geome/tipust1}

Si ens fixem en els angles, obtenim una altra classificació, així un triangle pot ser:

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/tipust2}