Coordenades geogràfiques

En aquest apartat recordarem algunes nocions geogràfiques que s'utilitzen en el moment de fer qualsevol observació astronòmica. La línia recta imaginària al voltant de la qual gira la Terra, s'anomena eix de rotació terrestre o eix del món, els punts en què aquest eix talla la superfície de la Terra s'anomenen punts geogràfics Nord i Sud (PN, PS); per un observador situat en el punt PN el sentit de rotació de la Terra és contrari al de les agulles del rellotge, en canvi per un observador situat en el PS el sentit de rotació de la Terra és el de les agulles del rellotge.
\includegraphics{c:/ramon/geome/sentit}
Cada pla que passa pel centre de la Terra C, talla la superfície en un cercle que s'anomena cercle màxim atès que és un cercle sobre l'esfera de diàmetre màxim, el pla que passa per C i és perpendicular a l'eix de rotació talla la superfície terrestre en un cercle màxim que s'anomena Equador terrestre i divideix la Terra en dos hemisferis, el boreal que conté PN i l'austral que conté PS. Cada pla paral·lel al pla de l'equador talla la Terra en cercles menors que s'anomenen paral·lels geogràfics. En l'hemisferi boreal, la direcció de l'eix del món passa molt aprop de l'estrella Polar.

Donat un punt P sobre la superfície de la Terra, s'anomena latitud geogràfica $ \phi$ del punt P a l'angle que forma la línia CP que és la vertical del lloc i que coincideix amb la línia de plomada, amb el pla de l'Equador terrestre, els punts que tenen una mateixa latitud geogràfica $ \phi_{0}^{}$ formen un paral·lel geogràfic. El valor de $ \phi$ varia entre [0, 90º] i pot ser Nord o Sud, convencionalment prendrem la latitud Nord com positiva i la latitud Sud negativa d'aquesta manera $ \phi$ $ \in$ [- 90º, 90º].

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/latilon}

El semicercle màxim PNPPS s'anomena meridià geogràfic del punt P o simplement meridià local. Per situar els diferents meridians locals, s'ha escollit un meridià de referència com origen que és el que passa per l'observatori de Greenwich a la Gran Bretanya; el pla que conté aquest meridià divideix la Terra en dues parts l'Occidental i l'Oriental. L'angle que forma el meridià local amb el meridià de Greenwich s'anomena longitud geogràfica $ \lambda$. La longitud pot prendre valors entre [0, 180º] i pot ser Est o bé Oest, convenim en prendre la longitud Est com positiva i la longitud Oest com negativa, d'aquesta manera $ \lambda$ $ \in$ [- 180º, 180º].