Nocions d'astronomia de posició

Un dels problemes centrals de l'astronomia és el de situar els astres en l'espai, ja sabem que per situar un punt a l'espai necessitem un sistema de referència i tres coordenades cartesianes (x, y, z).

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/carte}

L'apariència del cel estrellat és el d'una immensa esfera on es troben ubicats els diferents astres, des del lloc d'observació podem mesurar d'una manera senzilla l'angle que forma la direcció en que es troba un astre amb una altra direcció de referència. L'astronomia de posició estudia la direcció en que es troben els astres deixant de banda en principi la distància a què estan de nosaltres; Aquesta simplificació implica que n'hi ha prou amb dues coordenades per situar el punt on es troba l'astre; en efecte, prenent un pla de referència (per exemple el pla Oxy), amb els angles $ \alpha$ i $ \beta$, ja n'hi ha prou per conèixer la posició del punt P a l'espai si prescindim de la distància OP.Subseccions