Sistema horitzontal de coordenades

Prenem com a pla de referència l'horitzó matemàtic de l'observador, aquest és doncs un sistema de coordenades local i depèn de l'ubicació del lloc d'observació. El punt O origen de coordenades és el punt on està situat l'observador, la direcció Sud la prendrem com la direcció positiva de l'eix Oy i la direcció Oest serà la direcció positiva de l'eix Ox, mentre que la vertical és la direcció positiva de l'eix Oz.

S'anomena altura h d'un punt P0 en l'esfera celest a l'angle que forma la recta OP0 amb el pla horitzontal, h $ \in$ [- 90º, 90º]. de la mateixa manera l'azimut A del punt P0 és l'angle que forma la direcció Sud amb la direcció OP0', on P'0 és la projecció de P0 sobre el pla de referència, A $ \in$ [0, 360º]; amb el parell de coordenades hA n'hi ha prou per determinar un punt sobre l'esfera celest atès que considerem conegut el radi arbitrari R de l'esfera; la relació entre les coordenades cartesianes (x, y, z) i les coordenades horitzontals hA és:

x = R cos h sin A
y = R cos h cos A
z = R sin h
(8.1)

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/esfe1}