Sistema de coordenades equatorial

En aquest sistema de coordenades es pren com a pla de referència l'equador celest, sobre aquest pla situarem la direcció positiva de l'eix Ox', que serà la direcció Oest --per tant, l'eix Ox' és el mateix que l'eix Ox del sistema horitzontal--, la direcció positiva de l'eix Oy' és la de OQ on Q és la intersecció de l'equador i meridià celests, mentre que la direcció positiva Oz' és la del pol celest boreal P.

S'anomena declinació $ \delta$ d'un punt P0 sobre l'esfera celest és l'angle que forma la direcció OP0 amb l'equador celest, $ \delta$ $ \in$ [- 90o, 90o], de la mateixa manera s'anomena angle horari H del punt P0 a l'angle que forma la direcció OP0'' amb la direcció de referència OQ. Amb les dues coordenades $ \delta$ i H n'hi prou per situar un punt P0 sobre l'esfera celest, la relació entre les coordenades cartesianes (x', y', z') i les equatorials $ \delta$ i H és:

 

x' = R cos$\displaystyle \delta$sin H
y' = R cos$\displaystyle \delta$cos H
z' = R sin$\displaystyle \delta$
(8.2)

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/esfe2}