Coordenades equatorials absolutes

Recordem que les coordenades equatorials són la declinació $ \delta$ i l'angle horari H, ja sabem que la declinació $ \delta$ d'un estel fix es manté constant durant tot el gir de la volta celest, en canvi, durant aquest gir, l'angle horari H varia de 0 a 360º, o bé de 0h a 24h en mesures horàries amb l'equivalència:

15º = 1 h, o bé 1º = 4 minuts

Les coordenades equatorials absolutes d'un punt P0 sobre l'esfera celest són:

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/absolu}

Si sumem $ \alpha$ i H obtenim l'angle que forma el punt Àries amb el meridià local, aquest mesura en unitats horàries s'anomena temps sideri s, així:
\begin{definicio}[dia sideri]
És l'interval de temps transcorregut
entre dos passos consecutius del punt Àries pel meridià local.
\end{definicio}

Prenem com a inici del dia sideri (s = 0) el moment de la culminació superior del punt Àries. L'equació

s = $\displaystyle \alpha$ + H (8.3)

es coneix com l'equació fonamental de l'astronomia de posició. Si substituïm H = 0, resulta s = $ \alpha$, la qual cosa indica que cada astre culmina en el moment en que el temps sideri és igual a la seva ascensió recta.

L'avantatge que suposa treballar amb coordenades equatorials absolutes és que una vegada calculades per un cert estel fix, aquestes esdevenen constants8.5, ja que si bé tots els estels fixes tenen un moviment propi, aquest no el podem percebre en períodes de temps curts (en escala astronòmica amb instruments senzills degut a la gran distància a què es troben de nosaltres. En canvi, els astres més pròxims (lluna, planetes, sol) presenten canvis notables de les seves coordenades absolutes en períodes de temps curts.


\begin{definicio}[dia solar vertader]
El dia solar vertader és l'interval de tem...
...anscorre entre
dos passos consecutius del Sol pel meridià local.
\end{definicio}

El dia solar vertader és lleugerament més llarg (uns 4 minuts) que el dia sideri, pel fet que el Sol cada dia es retarda respecte els estels fixes aproximadament uns 4 minuts, degut al moviment de la Terra al voltant del Sol, més endavant veurem que la duració dels dies solars vertaders no és uniforme.