Pons asinorum

Una conseqüència important del criteri CAC és que un triangle isòsceles té sempre dos angles iguals (els oposats als costats iguals).1.6En efecte, pensem en un triangle isòsceles $ \triangle$ABC i suposem que c = b, llavors, resulta pel criteri CAC que els triangles $ \triangle$ABC i ACB són congruents, ja que $ \angle$A = $ \angle$A i c = b, per tant, $ \angle$B = $ \angle$C.

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/pons}