Recíproc del teorema ''pons asinorum''

L'enunciat recíproc del teorema ''pons asinorum'' també és cert, o sigui un triangle amb dos angles iguals, té costats oposats també iguals:

$\displaystyle \angle$B = $\displaystyle \angle$C $\displaystyle \Longrightarrow$ b = c

En efecte, només cal aplicar el criteri ACA als triangles $ \triangle$ABC i $ \triangle$ACB, atès que BC = CB i $ \angle$B = $ \angle$C.    $ \Box$

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/ponsr}