Definició de circumferčncia

Donat un punt qualsevol que s'anomena centre i una quantitat positiva r anomenada radi, el conjunt de punts del pla P, tals que la distŕncia PC és sempre constant igual a r, s'anomena cicumferčncia de centre C i radi r.

Un radi de la circumferčncia és un segment que uneix el centre C amb un punt qualsevol P de la circumferčncia, evidentment, tots els radis tenen la mateixa longitud r.

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/circumf}

Una corda és el segment AB que uneix dos punts qualsevol de la circumferčncia; una corda que contingui el centre C s'anomena diŕmetre, la longitud de qualsevol diŕmetre ha de ser 2r, ja que:

QS = QC + CS = r + r = 2r