Semblança de triangles

Aplicant la definició general de polígon semblant al cas d'un triangle, obtenim les següents condicions que caracteritzen la semblança entre dos triangles:

Dos triangles $ \triangle$ABC i $ \triangle$A'B'C' són semblants i s'escriu. $ \triangle$ABC $ \sim$ $ \triangle$A'B'C', si:

\includegraphics{c:/ramon/geome/sem3}Subseccions