Translacions

Si desplacem una figura plana en una direcció del pla seguint un cert sentit, direm que hem practicat una translació. D'aquesta manera, una translació queda determinada per:

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/trans}

Translació de vector u

Per calcular la imatge A' d'un punt A, traçarem la recta paral·lela a la direcció donada que passa pel punt A, prendrem la semirecta que té per sentit el donat per la translació i per acabar, mesurem a partir de A la longitud que indica la translació. Una translació és una isometria directa que no té cap punt fix (llevat de la translació trivial --id-- que té tots els punts fixes).Subseccions