Índex d'applets

Applets amb el llenguatge Java

 1. Els poliedres i les seves transformacions
 2. Construcció de mosaics periòdics
 3. Applets de Geometria plana

Applets amb CabriJava

Moviments del pla

 1. Determinació d'una isometria
 2. Translació de vector u
 3. Gir de centre O
 4. Simetria axial respecte r
 5. Lliscaments
 6. Composició de dues translacions
 7. Composició de dues simetries axials amb eixos paral·lels
 8. Composició de dues simetries axials amb eixos no paral·lels

  Sanefes

 9. Sanefa F1
 10. Sanefa F2
 11. Sanefa F21
 12. Sanefa F22
 13. Sanefa F11
 14. Sanefa F12
 15. Sanefa F13

  Rosasses

 16. Rosassa Cn
 17. Rosassa Dn

  Mosaics Periòdics

 18. Mosaic P6
 19. Mosaic P6m
 20. Mosaic P3
 21. Mosaic P3m1
 22. Mosaic P31m
 23. Mosaic P4
 24. Mosaic P4m
 25. Mosaic P4g
 26. Mosaic P2
 27. Mosaic cmm
 28. Mosaic pmm
 29. Mosaic pmg
 30. Mosaic pgg
 31. Mosaic p1
 32. Mosaic cm
 33. Mosaic pm
 34. Mosaic pg

  Vectors

 35. Mòdul d'un vector
 36. Vectors equipolents
 37. Operacions amb vectors
 38. Base de V2
 39. Coordenades d'un vector
 40. Coordenanades d'un punt en el pla

  Geometria plana

 41. Tipus d'angles
 42. Baricentre d'un triangle
 43. Circumcentre d'un triangle
 44. Incentre d'un triangle
 45. Ortocentre d'un triangle
 46. Intersecció de les diagonals d'un quadrilàter
 47. Construcció d'un triangle isósceles
 48. Diagonals d'un quadrilàter
 49. Teorema de Tales
 50. Raons trigonomètriques d'un angle
 51. Variació d'un angle a partir del sinus