Polígons

Si partim d'uns quants punts en el pla A1A2,..., An la figura plana tancada limitada pels segments A1A2, A2A3, ..., An - 1An, AnA1, s'anomena polígon, Aquests segments s'anomenen costats del polígon. Suposarem que cada costat del polígon només talla dos costats més (els consecutius), exactament un en cada vèrtex.
\includegraphics{c:/ramon/geome/nopoli}
Els punts A1, A2,...An són els vèrtexs del polígon; la porció de pla limitada pels costats s'anomena interior del polígon. Cada parell de costats consecutius formen un angle interior i un angle exterior. Les diagonals del polígon són els segments limitats per dos vèrtexs no consecutius.
\includegraphics{c:/ramon/geome/poligons}Subseccions