Propietats del producte d'un nombre per un vector

Es pot comprovar que es compleixen les següents propietats: En aplicar les dues operacions a un conjunt de vectors s'obtenen les combinacions lineals, així si $ \la$, $ \mu$, $ \al$, ...són nombres i $ \vec{u} $, $ \vec{v} $, $ \vec{w} $, ... són vectors, les expressions: