Tipus de polígons

Podem classificar els polígons segons el número de costats: triangles, quadrilàters, pentàgons, hexàgons, heptàgons... i en general n-àgons.
\includegraphics{c:/ramon/geome/tipusp}

Un polígon que té tots els costats iguals es diu equilàter, si té tots els angles iguals s'anomena equiangle, mentre que si té els costats i angles iguals es diu regular

\includegraphics{c:/ramon/geome/tipusp2}

Es diu que un polígon és convex si tots els seus angles interiors són convexos (o sigui menors que 180o) i concau si té algun angle interior que supera els 180o.

Observeu que si prenem dos punts PQ qualsevol en l'interior d'un polígon convex, tot el segment PQ queda inclòs dins l'interior del polígon. Aquesta propietat no es compleix per un polígon concau.

\includegraphics{c:/ramon/geome/concon}