Anàlisi i construcció geomètrica de la solució de l'equació de segon grau