Puzle del teorema de Pitàgores (5 peces)

Ramon Nolla. Maig de 2013. Creat amb GeoGebra. Descarrega a Geogebra Tube