Teorema d'Ibn Qurra (826-901)
Ibn Qurra mostra una generalització del teorema de Pitàgoras per als casos en què el triangle no és rectangle. Observa que les àrees dels quadrats sobre els costats que determinen un angle no recte, són iguals a les àrees d'uns rectangles construïts sobre uns segments del costat oposat a l'angle i que la suma d'aquestes no coincideix sobre el quadrat total com es veu més avall. Cal llavors una correcció a la fórmula del teorema de Pitàgoras sobre triangles rectangles si volem utilitzar-la sobre triangles no rectangles.
<--!PARAM NAME=background VALUE="imatges/cel02.jpg"--> <--!PARAM NAME=trace VALUE="point 10"--> <--!PARAM NAME=spring VALUE="point 6 size 38,-12"-->