Girs: Donats un punt C i un angle Â, un gir de centre C i angle  és un moviment que transforma cada punt P del pla en un altre punt P' tal que l'angle PCP' és igual a l'angle Â.
Si Â=180º, el gir també rep el nom de simetria central.

Presentem la rotació en el pla i un mosaic amb simetria de rotació.