Simetries axials : Donada una recta e, una simetria d'eix e és un moviment que transforma cada punt P del pla en un altre punt P' tal que la recta e és la mediatriu del segment PP'.

Presentem la simetria axial en el pla i un mosaic amb simetria axial.